Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kisten bevatten, in den vorm van een dubbelslaanden opstand waarin de boeken geplaatst, zijn, zooals in een boekenkast. Ook behoort hiertoe de zorg voor laving en eerste hulp aan alle spoorwegstations ton behoeve van de passeerende troepen en het verstrekken van minerale wateren aan de hospitalen, hetgeen voornamelijk door de Roode-Kruisvoreenigingen geschiedt, benevens de muziek- en andere voorstellingen ter afleiding en opbeuring van de gewonden.

Het is zaak, in dezen tak van oorlogs-slachtoffers-zorg, niet door een overmaat het doel voorbij te streven en slechts verwenning te bereiken en ontevredenen te kweeken.

De organisatie van de oorlogs-slachtoffers-zorg, waarmede de Organisatie, mate van het nuttig effect veel verband houdt, is niet overal dezelfde, en in de verschillende Bondsstaten en bij de Armeekorpsen zelfstandig geregeld, met dien verstande, dat alle afdeelingen voorzoover noodig mot de centrale organisatie verband houden. De militaire oorlogs-slachtoffers-zorg is natuurlijk centraal geregeld met sterke decentralisatie in de uitvoering. Hieronder valt de geheele geneeskundige hulp. Ieder slachtoffer, dat deze hulp niet meer behoeft en hetzij tijdelijk of voor goed uit het militaire verband wordt ontslagen, wordt vorder overgegeven aan de plaatselijke burger-organisatie, die zich in sommige gevallen reeds vroeger met hem inlaat, maar in elk geval hem niet loslaat, voordat hij weer geheel in het zadel geholpen is.

Deze burger-organisaties zijn stedelijke-, provinciale- of staatSof kringorganisaties, die allo min of meer zelfstandig maar toch niet ©en centraal bestuur werken, hetzij op alle gebieden van de burger-slaclitoffers-zorg, hetzij slechts in één of enkele takken daarvan.

Do geldelijke steun, waarop de. oorlogs-slachtoffers wettelijk Geldelijke recht, hebben, is in verreweg de meeste gevallen, voor hun on- steun derhoud onvoldoende, maar is terwille van het beginsel juist a- Wettelijke, op zeer laag peil g©steld en alleen bedoeld als tegemoetkoming.

Deze bedraagt voor vrouwen, wier man is opgeroepen M. 15 maandelijks en voor zijne andere gezinsleden elk M. 7.50 maandelijks. Beide vergoedingen worden nog 3 maanden na den dood

Sluiten