Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd, waarin volgens een vast systeem, de soldaat, zoowel wat zijn lichaam, als wat zijn uitrusting betreft, van luizen wordt bevrijd.

Duitschland beschikt thans over 18 groote desinfectie-inrichtingen, waardoor het in staat is per dag 100 000 man gehee^ te zuiveren.

6. De specifiek geneeskundige voorbehoedmiddelen, de inentingen. Sedert alle soldaten, alvorens naar het front te vertrekken, worden ingeënt tegen typhus en pokken, de meesten buitendien tegen cholera, en alle gewonden, zoodra mogelijk na hunne verwonding tegen tetanus, komen deze infectieziekten in het leger niet meer dan sporadisch voor.

7. De administratieve maatregelen, als het afgeven van bewijzen van ontluizing, inenting enz., het aangeven van het vóórkomen van gevallen van besmettelijke ziekten en de daaraan verbonden maatregelen van ontsmetten, isoleeren en dergelijke zetten bij dit alles de kroon op het werk.

De geneeskundige gewondenzorg is zulk een uitgebreid on- Geneeskunderdeel, dat ik daaromtrent in al hare trappen, die op de ten- Sew0I>toonstelling ten aanschouwe waren gebracht, slechts hier en daar <lenzorSiets zal aanstippen. Deze zorg is zoozeer hare volmaking genadeled. dat nu een zeer groot percentage der gewonden, die vroeger stierven, dank zij haar, voor het leven behouden kunnen worden,

en de invaliditeit tot een minimale graad gereduceerd wordt.

Aan den anderen kant heeft dit tengevolge, dat het groote aantal gewonden, dat vroeger ten doode was opgeschreven en thans in het leven blijft, het aantal invaliden ontzaglijk vermeerdert.

Dit maakt de „invalidenzorg" tot de allervoornaamste en omvangrijkste takken van oorlogs-slachtoffers-zorg.

De verschillende afdeelingen van de geneeskundige gewondenzorg, dus m.a.w. van het werkgebied van den militair geneeskundigen dienst waren op de tentoonstelling zeer uitvoerig, overzichtelijk en duidelijk aanschouwbaar gemaakt.

A an de werkzaamheid op het slagveld werd een beeld ge- a. op het geven, wat betreft het opzoeken der gewonden o.a. met behulp slagveld, van Roode-Kruishonden, het verleenen van de eerste hulp met

Sluiten