Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fürsorgestellen" worden in Pruisen gevormd door de 1 rovinciaie Besturen, in Saksen is tot de vereeniging „Heimatdank". In Württemberg en Baden zijn vereenigingen onder leiding van den Staat daarvoor opgericht, in Beieren heeft de Regeering zelve onder den Minister van Binnenlandsche Zaken zich ermede

belast. _

De algemeen® Duitsche eenheid en leiding wordt aan deze

„Hauptfürsorgeistellen'''' gegeven door de in September 1915 opgerichte „Reichs&usschusz der Kriegsbeschadigten-I ürsorge .

In Hongarije is deze geheele zorg geconcentreerd jn een afdeeling van het Ministerie van Oorlog: „Invaliden-amt' genaamd, een instituut, dat voortreffelijk, op groote schaal, en met uitgebreide hulpmiddelen werkt. Daar heeft bijv. elke geamputeerde recht op het ontvangen van een prothese en voor zoover het armgeamputeerden betreft op een aantal werktuigen en gereedschappen daarbij passend en noodig voor de uitoefening van zijn beroep. Hij kan deze zelf kiezen tot een vast maximaal

bedrag.

Alles wat in deze verhandeling is geschreven was op de tentoonstelling gedemonstreerd en toegelicht door een groot aanta foto's, modellen, moulages, voorbeelden, Röntgenplaten, Statistieken, graphische voorstellingen en gedrukten, die een rijk en volledig materiaal vormden, om deze geheele zaak te bestudeeren.

Het komt mij voor wenschelijk te zijn, dat ook in ons land de voorbereiding van uitbreiding en systematiseering van hetgeen wordt gedaan op het gebied van oorlogs-slachtoffers-zorg worde ter hand genomen. Of het Nederlandsche Roode Kruis hiertoe den stoot zal en kan geven en de leiding, dan wel de uitvoering van een deel van de taak op zich zal nemen, ware te onderzoaken door eene Commissie, door het Dagelij ksch Bestuur uit het Hoofdcomité daartoe te benoemen, met de bevoegdheid, om zich te assimileeren met die deskundigen in en buiten het Roode Kruis, die zij zelve daartoe nuttig zal oordeelen.

's-Gravenhage, 29 November 1916.

F. HIJMANS,

Arts.

Sluiten