Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yolgnommer. ||

15.

16. 17.

DATUM AANHALING

der uit te voeren Catalogus van db:

werkzaamheden. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN. |

DECEMBER. § 18, Militie-Beschikking 1909.

(Op den löden of daags te voren.)

1362 A 1263 B 1262 C

DECEMBER.. § 13, als voren.

(Uiterlijk op den 28sten.)

DECEMBER. 126» § 13, als voren.

(Op den Sisten of daags te voren.)

1264

i #

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burqemeester zendt aan den hem vooraf, door tusschenkomst van den Commissaris der Koningin in de Provincie, bekendgemaakten Commandeerende-Offlcier, opgaaf van hen, die zich hebben aangemeld vooi deelneming aan het onderzoek. De opgaaf geschiedt afzonaeilyk vooi der drie categorieën:

a. nog in te lijven lotelingen (model lit. G),

b. reeds ingelijfde lotelingen (model lit. H) en

c. adspiranten voor het Reservekader (model lit. I).

De Burgemeester ontvangt van den Voorzitter der Commissie van ondeizoek opgaaf van den dag en het uur waarop, zoomede van de Gemeente en de localiteit, waar het onderzoek zal plaats hebben.

De Burqemeester maakt bij openbare kennisgeving (1) bekend dag en uui waarop, zoomede de Gemeente en de localiteit, waar het onderzoek zal plaats hebben.

Bijzondere kennisgeving aanbevolen.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten