Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

18.

19. '20.

21. 22.

DATUM NOMMER AANHALING

V il. 1 U JÏL van (Jen

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

MAART. 765 § 4 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.

(Tpn minste volgn. 4.

, oi Circ. M v. B. Z., 21 Februari 1896, Afd. M. S. No.

tweemaal Zi uren gog JJ (V Maanen, Verzameling, jg. 1896, blz. 101).

vóór den dag,

waarop vervoer zal geschieden.)

MAART. 765 i §§5-8 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.

(Op den dag van 68 Zie volsn- 4het vervoer.)

93

MAART. 765 Artt. 96, 10., en 99 der wet.

(Van den lsten tot 68 » 706i's « '10ter< Staatsblad No 230 van 1901, No.

v , . 234 van 1904 en No. 10 van 1909.

den löden.)

93

1790 § 12, 7°., Militie-Beschikking 1909.

MAART. 3197 Art. 99 der wet.

/Tn lnnn ^ » 55quater, Staatsblad No. 230 van 1901 en No. 10

U" ueii luup.j vaQ 190g

§ 10, lu. b en g, Militie-Beschikking 1909.

363,363A,

MAART. (1) 363Artt. 111 en 142 der wet.

(Ten minste 876, (2) Art. 82, Staatsblad No. 230 van 1901, No. 284 van

i/-v j „ fifi 380 338 !904 en No. 10 van 1909.

10 dagen • . 1 Art. 42, sub 1°., der Militie-Instructie 1909.

vóór den dag ft|ó |R7d §§ 12 en 13 van het Voorschrift betreffende dienstreizen

van de opkomst.) 2205 ' enz' Zie volsn- i2303 (2)

67, 877 (2)

(1) Of op andere tijdstippen, door den Minister van Oorlog ot door dien van Marine te bepalen.

(2) Zeemiliciens.

OMSCHRIJVING- DER WERKZAAMHEDEN.

De Burgemeester zendt, ingeval meer dan 5 dienstplichtigen, uit zijne Gemeente herkomstig, op hetzelfde tijdstip en in dezelfde richting moeten reizen, zoodra mogelijk — in elk geval zóó tijdig, dat zij ten minste tweemaal 24 uren vóór den dag, waarop vervoer van dienstplichtigen over spoor- of tramwegen zal geschieden, haar adres bereikt eene kennisgeving per dienstbrief of per telegram aan de bestuurders der ondernemingen.

De bewijzen, opgemaakt voor het vervoer van dienstplichtigen ter aflevering, worden op den dag van het vervoer aan den chef van den spoor- oftiamweg of aan den gezagvoerder van de boot afgegeven.

Aan den geleider wordt een reisorder verstrekt.

Aflevering ter inlijving van lotelingen, die voor het voorjaarsaandeel der lichting van het loopende jaar ter volledige oefening bij de militie te land of voor de Zeemilitie bestemd zijn.

Aflevering ter inlijving van lotelingen, die voor de lichting van het vorig jaar ter volledige oefening bij de militie te land moeten worden ingelijfd.

Aan den geleider wordt een reisorder verstrekt.

De Burgemeester zendt eene persoonlijke kennisgeving aan de lotelingen, die in afwachting der herkeuring voor Gedeputeerde Staten met verlof zijn gezonden, waarbij dezen lotelingen c. q. onder uitreiking van bewijzen tot vrij vervoer, dag, uur en plaats worden bekendgemaakt, waarop zij voor genoemd College moeten verschijnen.

De Burgemeester zendt terstond wanneer aan het in het tijdvak van 1 tot 15 Maart van het loopend jaar afgeleverde gedeelte een loteling komt te ontbreken , eene kennisgeving aan den houder van het aan de beurt van oproeping liggend hooger nummer, waarbij deze wordt onderricht, dat hij ter aanvulling van het contingent zal worden opgeroepen, onder mededeeling voorts, dat de aflevering, naar gelang hij ter volledige dan wel tot korte oefening zal worden bestemd, zal geschieden in het tijdvak van 16 tot 30 September van het loopend dan wel in het tijdvak van 16 tot 31 Mei van het volgend jaar, en dat hij het bewijs van te hebben voldaan aan de eischen van militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid_ vóór 15 Augustus van het loopend jaar zal hebben in te leveren bij den Commissaris der Koningin, althans zoo die inlevering niet reeds in Januari t. v. mocht zijn geschied.

De Burgemeester roept bij openbare kennisgeving (1), overeenkomstig last van den Minister van Oorlog of van dien van Marine, de verlofgangers op, die onder de wapenen of in werkelijken dienst moeten komen voor het houden van herhalingsoefeningen.

De Burgemeester doet bij aangeteekenden brief aan de verlofgangers, die zich met toestemming buitenslands ophouden, een brief van oproeping toekomen. Het is wenschelijk bijzondere kennisgevingen te doen uitreiken aan de overige opgeroepen verlofgangers.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten