Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

23.

24.

25.

26 27

DATUM AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

1534 Aanschr. M. v. O. 29 Dec. 1903, Vilde Afd. No. 1.

MAART—APRIL. Art. 64, Staatsblad No. 230 van 1901.

(In den loop.)

990

MAART—APRIL. 1878 Artt. 116, 123 en 145 der wet.

(In den loop.) 1890

1791

1454

1791

1792

APRIL. 1371 Alt. 113, al. 1, der wet.

fTTitiM-liik <1pn Artt. 86, 1°., 2e ged. en 87, Staatsblad No. 230 van

7j \ ' _ ~ 1901 en No. 10 van 1909.

4den.) 2»9

260 258

1777 A Circ. M. v. B. Z., 11 Nov. 1902, No. 1886 M. (v. 1777 It Maanen, Verzameling, ,ig. 1902, blz. 984) en 9 Maart

1904, No. 541 M. Afd. M. S.

APRIL. 765 § 20 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz. |

(In den loop.) 175 Zie volsn- *•

APRIL.

(In den loop.)

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

Het is wenschelijk, dat ongeveer gelijktijdig met de openbare kennisgeving nopens de oproeping voor herhalingsoefeningen ook eene openbare kennisgeving wordt gedaan ter bekendmaking van de bepalingen nopens ontheffing en vergoeding. (Zie volgn. 88.)

De Burgemeester ontvangt van den Commissaris der Koningin het dubbel van den staat Model No. 14, of eene opgave, ter invulling in het lotingsregister, van de korpsen, waarbij de manschappen zijn ingelijfd.

De Burgemeester zendt het dubbel van den staat Model No. 14, na daarvan de noodige aanteekeningen in het lotingsregister te hebben gesteld, aan den Commissaris der Koningin terug. (Noordholland en Utrecht.)

Burgemeester en Wethouders vestigen, bij openbare kennisgeving (1), de aandacht van belanghebbenden op nevensvermelde wetsbepalingen (ook in verband met de artt. 124 en 125 der Wet), betreffende de uitoefening van de buitenlandsche zeevaart en het verblijf buitenslands, en op hetgeen bepaald is omtrent het aanvragen enz. van toestemming of vergunning voor een of ander.

ÜMF" Ofschoon die openbare kennisgeving niet algemeen is voorgeschreven, schijnt zij doeltreffend en vernieuwing er van jaarlijks aanbevelenswaardig.

Voor aanvragen om verblijf buiten Europa wordt verwezen naar § 17, en voor overtredingen door verlofgangers naar § 23 der Militie-Beschikking 1909.

De Burgemeester zendt de bij hem in de laatste tien dagen van Maart ingeleverde aanvragen om ontheffing of vernieuwde ontheffing van den werkelijken dienst van geestelijken, bedienaren van den godsdienst, zendelingleeraren, broeder-diakonen, studenten in de godgeleerdheid, zendelingkweekelingen, proef broeders en R. K. ordebroeders, vergezeld van de bewijsstukken en van twee naamlijsten (Modellen Nos. 19 en 20), aan den Commissaris der Koningin.

Openbare kennisgeving (1) desbetreffende is niet voorgeschreven doch wenschelijk.

De Burgemeester geeft te zijner tijd van de verleende ontheffing bij biljet kennis aan de belanghebbenden.

Burgemeester en Wethouders zenden aan den Commissaris der Koningin (vooi elk Departement van Algemeen Bestuur afzonderlijk) eene declaratie (Model No. 6 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.), in duplo, wegens betaalde daggelden en kosten van huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van dienstplichtigen der Nationale Militie, ter aflevering of tot het houden van wapenoefeningen opgeroepen, over het afgeloopen kwartaal. (2)

Als onder 21.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

(2) n n tt n n

Sluiten