Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

28.

29.

30.

81. 32.

33

34

datum ™nR aanhaling

der uit te voeren Catalogus VAN DE

werkzaamheden, BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

jjgj M. v. O. 21 Juni 1907, Afd. Militie en Schutterij (M)

(Op den 5den.) No' 361 •

3139

MRI 765 Artt. 95, 96 en 99 der wet.

(Ten minste A^;- Staatsblad No' 230 van 1901 en No' 10 van

10 dagen zie ook art. 103, al. 3 der wet, alsmede Staatsblad

vóór den dag der No. 39 van 1904; Besch. M. v. O., 15 Febr. 1904,

aflpvprino- ï 83» vUde Afd. No. 73 (Ree. Mil. 1904, blz. 175) en 21

alJevei inö.J Dec^ lg08> AJd Militle en Landweer (M.) No. 52,

(Ree. Mil. 1908, blz. 1123).

MRT 151 Artt. 96, 2°., en 99 der wet. . ,

(Ten minste 153 ;>n«£ 62 > Staatsb,ad No" 230 vaD 1901 en N°'10 5 dagen vóór den dag der aflevering.)

MET 1447 (en Artt. 93 en 100, al. 1, Staatsblad No. 230 van 1901

... , /«n-y/Htt en No. 10 van 1909.

(lsten werkdag 417, 418

na den 15den.) model Z.-H.)

MEI 7«5 Artt. 96, 2»., en 99 der wet.

,t\ ici au Art. 70bis, Staatsblad No. 234 van 1904 en No. 10

(Den 16dentotden 6» Van 1909.

31sten.)

93

1790 § 1-2, 7°., Militie-Beschikking 1909.

MEI.

(In den loop.)

MEI—JUNI 193 Art. 126 der wet.

(Ten minste Staatsblad No' 230 van 1901 e" N°' 234 va"

10 dagen vóór Zie ook art. 15, Kon. besi. van 26 Nov. 1903, No. 38

den dagr van W5 (Weekbl. Burg. Adm. No. 2882); art. 4, al. 4, Kon.

het nnrier/nek ) *>esl- van 29 Juni 1904' No' 46; Besch- M' T"

net OnaerZOeK.) juli 1904 Vilde Afd. No. 142 (Ree.Mil. 1904,blz.720);

art. 8, Kon. besl. van 21 Febr. 1908, No. 34 (R. M.

1908, blz. 181); en Besch. M. v. O. 17 October 1908,

Ilde Afd. "No. 186.

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burqemeester ontvangt, ter aanteekening in het verlofgangersregister, van de korpscommandanten opgave van verlofgangers, die wegens ondeibieki g van hunnen militiedienstttid niet gelijktijdig met de overige manschappen hunner lichting op den lsten Augustus e. k. naar de landweer overgaan.

Het verdient aanbeveling deze verlofgangers, ten _ minste tien dagen vooi den dag van het onderzoek (zie volgn. 34), bij persoonlijke kennisgeving te verwittigen van hun niet-overgang en dat zij dientengevolge gehouden zijn aan het onderzoek in Juni deel te nemen.

De Burgemeester doet de van den Commissaris der Koningin ontvangen oproepingsbrieven (Model No. 13, lit. A), waarbij dag, uur en plaats der

~ . j_._ „1^ non rlo lr»+olincron 11 i trmkfin. (Zift Oük VOlinirS.

alle vering woiuen vuiuiciu, aan ^ N^

Het ^ ^énsctfeUjk,' dat van die uitreiking een ambtseedig relaas wordt opgemaakt.

De Burqemeester zendt aan den Provinciale-Adjudant een der dubbelen va,n den staat Model No. 14. Op den dag der aflevering wordt gehandeld overeenkomstig het vermelde onder Febr. Meurt, volgn. 14. (Zie oo volgnrs. 15, 18, 19 en 23.)

De Burqemeester van elke Gemeente met 100.000 inwoners of daarbeneden zendt het register of de registers van verlofgangers enz. (Model No. 21) aan den Militiecommissaris.

Aflevering ter inlijving van lotelingen, die voor de lichting van het loopende jaar tot korte oefening bij de militie te land moeten woiden ingelijfd.

Aflevering ter inlijving van lotelingen, die voor de lichting van het vorig jaar tot korte oefening bij de militie te land moeten worden ingelijfd.

Aan den geleider wordt een reisorder verstrekt.

De Burqemeester zendt eene persoonlijke kennisgeving aan de lotelingen, die in afwachting der herkeuring voor Gedeputeerde Staten met verlor zijn gezonden, waarbij dezen lotelingen, c. q. onder uitreiking van bewijzen tot vrij vervoer, dag, uur en plaats worden bekendgemaakt, waarop zij voor genoemd College moeten verschijnen.

Als onder 21.

Burgemeester en Wethouders doen eene openbare kennisgeving (1) van deplaatsen, dagen en uren, waarop het onderzoek der verlofgangers van de militie te land zal plaats hebben.

Bijzondere kennisgeving aan de verlofgangers bovendien is wenschelijk.

(Zie ook volgn. 28.)

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten