Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

40.

41.

42 4!

4

NOMMER AANHALING

DATUM yan den van de

BETREKKELIJKE VOORSCHRIFT^.

JUNI. tït' 10,' af'sfstiktsWad No!'230 tanToOl en No. 10

(Vóór of op den Vlin 1909.

30sten.)

Art. 16, Staatsblad No. 230 van 1901.

JUNI. Art' 15 ^staatsblad No. 230 van 1901. j

(Op den 30sten

of op den eerstvolgenden werkdag.)

. (Vóór den 7den.) | A^' al.' 3,' Staatsblad No. 230 van 1901.

70»

710

J. JULI. SI»* trtSt' sta^ad'No'230'van 1901 en No. 10 van

(Ten minste j 1909.

10 dagen vóór den aanvang der eerste-oefening.) j 2193

4. JULI- 213 AÏtt.2l45,ai9 ™6U20,' Sta\teblad No. 230 van 1901.

! (Uiterlijk op den 27sten.)

Artt. 10, 24, al. 4, en 83 der wet.

OMSCHRIJVING- DER WERKZAAMHEDEN.

geschieden in het tijdvak van 1 tot 15 Maart dan wel in het tijdvak van 16 tot 31 Mei van het volgend jaar, en dat hij het bewijs van te hebben voldaan aan de eischen van militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid zal moeten verwerven in Januari van dat jaar en zal moeten inleveren of doen inleveren bij den Commissaris der Koningin vóór den 25sten dier maand.

Burgemeester en Wethouders onderzoeken, of allen, die in hunne Gemeente voor de militie ingeschreven moesten worden, op het register (Model No. 6) voorkomen en schrijven ambtshalve hen in, die zij bevinden nog niet te zijn ingeschreven. Van deze inschrijving geven zij terstond kennis aan den ambtshalve ingeschrevene of aan diens vader, moeder, voogd of curator.

Op dat register worden doorgehaald de namen van hen, die wegens overlijden of om andere redenen van het register afgevoerd moeten worden. In de kolom „Aanmerkingen" wordt de reden der doorhaling, en worden, wat de overledenen betreft, dagteekening en plaats van overlijden vermeld.

Burgemeester en Wethouders sluiten des namiddags te vier uren voorgoed het Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie. Het relaas van sluiting te stellen ter rechterzijde van het blad, onmiddellijk onder de laatste inschrijving.

Na de sluiting van het register (Model No. 6) en vóór de verzending daarvan en van de door hen in dubbel op te maken Alphabetische naamlijst (Model No. 7) aan den Commissaris der Koningin (zie volgn. 42), kunnen de artt. 17 en 18 van Staatsblad No. 230 van 1901 toepassing vinden.

De Burgemeester zendt het Inschrijvingsregister en een der dubbelen van de daaruit opgemaakte Alphabetische naamlijst tot onderzoek aan den Commissaris der Koningin.

Alhoewel het materieel voor het register van inschrijving (Model No. 6) en de Alphabetische naamlijst (Model No. 7) door de Regeering wordt verstrekt, is dit toch ook verkrijgbaar gesteld om, desverlangd, voor hulpregister te dienen.

De Burgemeester doet eene openbare kennisgeving, waarbij de voor de zeemilitie bestemde manschappen, die niet dadelijk na hunne inlijving tot eerste-oefening in werkelijken dienst werden gesteld, voor eerste-oefening in werkelijken dienst worden geroepen.

Het is wenschelijk bijzondere kennisgevingen te doen toekomen aan de opgeroepen verlofgangers.

Burgemeester en Wethouders leggen het van den Commissaris der Koningin terugontvangen Inschrijvingsregister en de Alphabetische naamlijst op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing. Van deze nederlegging geschiedt, openbare kennisgeving (1). Register en lijst moeten gedurende ten minste 8 dagen op de Secretarie ter lezing liggen.

Binnen den tijd der nederligging kunnen tegen register en lijst bezwaren worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten