Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

45.

46.

47.

48.

49.

50. 5]

t» a tttm nommer aanhaling

DATUM van <jen

der uit te voeren Catalogus VAN DE

werkzaamheden. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

JULI. Art. 27, Staatsblad No. 230 van 1901.

(In den loop.)

TTTI.T 157 Artt. 28 en 103, al. 1, der wet.

,r A ' \ Kon. besl. van 5 Jan. 1S84, Staatsblad No. 4,gew«zigd

(In den loop.) lo» by dal van 2i Febr. 1898, Staatsblad No. 56.

Circ. M. v. B. Z., 13 Maart 1884, Afd. A. Z. C. No. 1471 (v. Haanen, Verzameling, jg. 1884, blz. 624).

JULI 765 § 20 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.

(In den loop.) 175 Zie volen- "•

Circ. C. d. K. Z.-H., 1 Aug. 1887, A No. 2039, 2de en 3de Afd.; Miss. C. d. K Z.-H., 16 Juli 1893, A No. 2351, 2de Afd.

JULI.

(In den loop.)

97 TTTI T 3 AUG Artt. 10, 24, al. 4, on 83 der wet.

(Dadelijk na de ' ^ 20,'staatsblad No. 230 van !901.

inlevering.)

TTTT.T AUG 188 Art. 26 der wet.

"en minste « H°' m ~ 1,01 " '°

8 dagen vóór den lotingsdag, voor de 1ste maal;

ten minste 3 dagen vóór den 5»

lotingsdag, voor de 2de maal.) „

1544 M. v. B. Z. 28 Aug. 1908, No. 1189' Afd. M. en W.

1545

ATT(rTTSTUS Art. 52 der wet.

AUUUOiuo. Staatsblad No. 230 van 1901 en No.

(Den lsten van A™ van 1909.

het jaar van inschrijving.)

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burgemeester der Gemeente, waar de loting voor de Nationale Militie geschiedt, wijst een ambtenaar van het Bestuur der Gemeente of een ander geschikt persoon aan, om den Militie-Commissaris bij de loting bij te staan.

Burgemeester en Wethouders zenden aan den Commissaris der Koningin declaratiën, in dwplo, wegens vergoeding van reis- en verblijfkosten_ter zake van de Nationale Militie, over het afgeloopen halfjaar. (1)

Burgemeester en Wethouders zenden aan den Commissaris der Koningin (voor elk Departement van Algemeen Bestuur afzonderlijk) eene declaratie (Model No. 6 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.), in duplo, wegens betaalde daggelden en kosten van huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van dienstplichtigen der Nationale Militie, ter aflevering of tot het houden van wapenoefeningen opgeroepen, over het afgeloopen kwartaal. (1)

In Zuid-Holland moet de declaratie voor de Zeemilitie uiterlijk 15 Augustus worden ingezonden. Ingeval de miliciens van hunne aanspraak op uitkeering van het daggeld hebben afgezien, wordt daarvan bericht ingewacht.

Als onder 21 en 39.

De Burgemeester zendt de bij hem ingeleverde bezwaarschriften, met de daarb;j overgelegde bewijsstukken, tegen het Inschrijvingsregister of de Alphabetische naamlijst, aan den Commissaris der Koningin. De bezwaarschriften kunnen op ongezegeld papier geschreven en moeten tegen ontvang-bewijs ingeleverd worden.

Burgemeester en Wethouders maken, twee malen vóór den bepaalden dag, bij openbare kennisgeving (2) bekend de plaatsen, dagen en uren der loting voor de Nationale Militie, alsmede o. a. den tijd, waarop na 1 Augustus en de plaats, waar door of vanwege de lotingen bij den Burgemeester aanvrage kan geschieden van de getuigschriften Modellen No. 9, litt. A, en No. 10, litt. A.

Het is wenschelijk ook bijzondere kennisgevingen aan de ingeschrevenen te doen uitreiken.

De Burgemeester waarschuwt de lotelingen bij openbare kennisgeving tegen de praktijken van sommige personen, die voorspiegelen in staat te zijn, tegen betaling van eene som gelds, de afkeuring van lotelingen voorden dienst te kunnen bewerken.

Aanbeveling verdient het ook eene persoonlijke kennisgeving te doen uitreiken.

Beslissend tijdstip voor de geldigheid van redenen van vrijstelling (andere dan gemis van de gevorderde minimum-lengte, of ongeschiktheid voor den dienst wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken).

(1) Zie de noot op bladz. 13.

(2) * !> » » »

Sluiten