Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

DATUM AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden, BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

OCTOBER. Art. 72 der wet.

(Op den 2den Maandag.)

OCTOBER. Art. 49, Staatsblad No. 230 van 1901.

(Vóór de zitting van den Militieraad.)

OCTOBER. 2019 Artt. 10, 81 en 83 der wet.

(Dadelijk na de 2020 inlevering.) 3054

OCTOBER. 410 A Art. 99, al. 2 en 3, Staatsblad No. 230 van 1901 en

(Vóór den lOden.) No- 234 van 1904-

Circ. C. d. K. Z.-H. van 22 Februari 1902, Prov. blad No. 36.

OCTOBER. 101 I Art. 138, al. 1, der wet.

(VÓÓr den 15den.) Besch. M. v. M., 16 Dec. 1908, Bur. S/B No. 45.

OCTOBER.

(In den loop.)

OCTOBER. 765 § 20 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.

(In den loop.) 175 Zie volsn- i-

NOV.—DEC. 1447 Art. 100, al. 2, Staatsblad No. 230 van 1901.

(Ten minste (en

5 dagen vóór het 417, 418 later onderzoek model Z.-H.)

van

verlofgangers.)

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

Opening van de zitting van den Militieraad.

De Burgemeester geeft vóór den aanvang van de voor zijne Gemeente bestemde zitting van den Militieraad aan den Militiecommissaris de namen op van de lotelingen, omtrent wie wegens overlijden geen uitspraak behoeft te worden gedaan, met vermelding van dagteekening en plaats van overlijden.

De Burgemeester zendt, dadelijk na de indiening, aan Gedeputeerde Staten, de bij hem tegen bewijs van ontvangst ingeleverde bezwaarschriften, met dé daarbij overgelegde bewijsstukken, tegen de uitspraak van den Militieraad. De bezwaarschriften kunnen op ongezegeld papier zijn gesteld.

Burgemeester en Wethouders zenden aan den Commissaris der Koningin eene opgave van de in hunne Gemeente in het register Model No. 21 ingeschreven verlofgangers der Militie te land, aan wie toestemming is verleend tot uitoefening van de buitenlandsche zeevaart of tot verblijf buitenslands, en aan wie, in verband met deze toestemming of wegens de uitoefening van hun beroep of bedrijf of andere buitengewone omstandigheden, is vergund het onderzoek in November of December te ondergaan. (In Zuid-Holland voorgeschreven.) Negatief bericht wordt verlangd. (Vooral inzenden.)

Burgemeester en Wethouders noodigen bij openbare kennisgeving (1) de ter inlijving bestemde lotelingen, die verlangen bij de Zeemilitie te dienen en een der daarvoor in aanmerking komende beroepen uitoefenen of tot een der in art. 137 der wet bedoelde categorieën behooren, uit, om zich vóór den lsten November bü hen aan te melden of te doen opgeven.

Als onder 69.

Burgemeester en Wethouders zenden aan den Commissaris der Koningin (voor elk Departement van Algemeen Bestuur afzonderlijk) eene declaratie (Model No. 6 van het Voorschrift betreffende dienstreizen enz.), in duplo, wegens betaalde daggelden en kosten van huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van dienstplichtigen der Nationale Militie, ter aflevering of tot het houden van wapenoefeningen opgeroepen, over het afgeloopen kwartaal. (2)

De Burgemeester van elke Gemeente met 100.000 inwoners en daarbeneden

zendt het register of de registers van verlofgangers enz. (Model No. 21), voor het onderzoek van verlofgangers uit zijne Gemeente noodig, aan den Militiecommissaris.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

(2) P n 1) v n 18.

Sluiten