Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DATUM y™enR AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

JANUARI. Art. 19, L.w.B. I.

(Op den lOden of daags te voren.)

1834

Art. 18, voorlaatste lid, en art. 19, L.w.B. I.

JANUARI. 1871 Art. 4, L.w.B. II.

(Op den laatsten werkdag.)

1870 A 1870 B

FEBRUARI.

(Op den lOden of daags te voren.)

FEBRUARI.

(Op den laatsten werkdag.)

MAART.

(Op den lOden of daags te voren.)

MAART.

(Op den laatsten werkdag.)

I

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burgemeester ontvangt, door tusschenkomst van den Commissaris der Koningin, den mutatiestaat, vermeldende de veranderingen ten aanzien van de in het register voor de Landweer zijner Gemeente ingeschreven verlofgangers, gedurende de afgeloopen maand voorgevallen, ter kennisneming en tot het doen van de vereischte aanteekeningen en doorhalingen in dat register.

De Burgemeester zendt den mutatiestaat zoo spoedig mogelijk aan den Commissaris der Koningin terug, bij geleidebrief.

Van het afvoeren als deserteur, het weder in de sterkte brengen, het overlijden en het op eenige andere wijze uit den dienst geraken (diensteindiging inbegrepen) van verlofgangers der Landweer, in een ander district gevestigd, wordt aan den Burgemeester der Gemeente, voor welke zij bij de militie zijn ingelijfd, eveneens op den lOden kennis gegeven bij afzonderlijke mutatiestaten, vermeldende bedoelde veranderingen over de afgeloopen maand. Met deze mutatiestaten wordt gehandeld als met den gewonen maandelijkschen mutatiestaat.

De Burgemeester zendt, zoo noodig, aan den districtscommandant eene aanvullingsopgaaf op de door hem ingezonden opgaaf, laatstelijk ingezonden hernieuwde opgaaf of laatstelijk ingezonden aanvullingsopgaaf, betrekkelijk de dienstplichtigen bij de Landweer, die, als behoorende tot de categorieën, vermeld onder 6, 7 en 11 van kolom 1, 2 en 3 der lijst, vastgesteld bij artikel 1 van het L.w.B. II, niet behoeven:

a. in tijd van vrede bij te wonen de oefeningen, vermeld in artikel 11 der

L.w.W.;

b. in tijd van vrede bij te wonen het onderzoek, voorgeschreven in artikel

29 dier wet;

c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden

in werkelijken dienst te komen.

Negatieve aan vullingsopgaaf wordt niet ingezonden.

{Eene hernieuwde opgaaf, c. q. negatieve opgaaf, wordt alleen ingezonden wanneer de Minister van Oorlog daartoe zijn verlangen kenbaar maakt.)

Als onder 1.

Als onder 2.

Als onder 1.

Als onder 2.

mm'

Sluiten