Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer. I

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

14.

1B. 16.

DATUM NOMMER AANHALING

u m van den

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. ^gave^st' BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

MAART-APRIL. 1873 Artt. 20 en 27 L.w.W.

(In den loop.) 1878

APRIL.

(Op den lOden of daags te voren.)

APRIL.

(Op den laatsten werkdag.)

MEI.

(Op den lOden of daags te voren.)

MEI.

(Op den laatsten werkdag.)

JUNI.

(Op den lOden of daags te voren.)

JUNI.

(Op den laatsten werkdag.)

JULI. 1820 § 10l laatste lid, L.w.I. I.

(In den loop).

1831

JULI. § 11 laatste lid, L.w.I. I.

(Op den lsten of daags te voren.)

JULI. § 5, eerste lid, L.w.I. I.

(Op den 5den of daags te voren.)

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burgemeester vestigt, bij openbare kennisgeving (1), de aandacht van belanghebbenden op nevensvermelde wetsbepalingen.

W Ofschoon deze openbare kennisgeving niet algemeen is voorgeschreven, schijnt zij doeltreffend en vernieuwing er van jaarlijks aanbevelenswaardig.

Als onder 1.

Als onder 2.

Als onder 1.

Als onder 2.

Als onder 1.

Als onder 2.

De Burgemeester herinnert, bij openbare kennisgeving (1), de milicien-verlofgangers, die bestemd zijn om op 1 Augustus d. a. v. naar de Landweer over te gaan, aan de hun bij art. 24 der Landweerwet opgelegde verplichting om zich vóór 81 Augustus d. a. v. bij hem aan te melden en hunne zakboekjes in te leveren.

In het buitenland verbliji houdende verlofgangers behoeven zich niet persoonlijk aan te melden, doch kunnen volstaan met het bij aangeteekenden brief inzenden, vóór laatstgenoemden datum, van hun zakboekje aan den Burgemeester hunner laatste woonplaats binnen het Rijk. (Art. 24, tweede lid, L. w. W.)

Herinnering ook bij bijzondere kennisgeving is wenschelijk.

De Burgemeester ontvangt van de militaire autoriteiten opgave van de namen enz. der voor zijne Gemeente ingelijfde verlofgangers, behoorende tot de lichting der militie, welke op 1 Augustus van het jaar naar de Landweer overgaat, doch die om eenige reden in dien overgang niet deelen.

De Burgemeester ontvangt van den Landweerdistrictscommandant eene lijst der namen en stamboeknummers van de in zijne Gemeente gevestigde milicien-verlofgangers, die op 1 Augustus d. a. v. naar de Landweer moeten overgaan.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten