Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

17.

18.

19.

20.

21. 22.

28.

DATUM NvïfIEnR AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden, BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

JULI.

(Op den lOden of daags te voren).

JULI. 1815 § 5, derde lid, L.w.I I.

(Op den 17den of daags te voren.)

JULI. 1816 j § 1, slotzin, L.w.I. I.

(Op den 17den of daags te voren.)

JULI. 1817 § 8, vierde lid, L.w.I. I.

(Op den 31sten of {buiten- en daags te voren.) binnenzeilen)

1803

JULI.

(Op den laatsten werkdag.)

AUGUSTUS.

(Op of zoo kort mogelijk na den lsten.)

AUGUSTUS. Art. 39, eerste lid, L.w.W.

(In de eerste § 67- eerste lid, l.w.i. i.

dagen.)

1858

185» § 67, tweede lid, L.w.I. I.

1860 1861

1863

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

Als onder 1.

De Burgemeester doet aan den Landweerdistrictscommandant opgave van de namen en stamboeknummers van de milicien-verlofgangers, die hem door dien Commandant zijn opgegeven als op 1 Augustus d. a.v. overgaande naar de Landweer, doch niet of niet meer voorkomen in het militieverlofgangersregister zyner Gemeente. Voor zooveel deze manschappen voor de door hen verlaten Gemeente waren ingelijfd, vermeldt hij tevens hunne woonplaats.

De Burgemeester doet van de namen der voor zijne Gemeente bij de militie ingelijfde verlofgangers, die, behoorende tot de lichting, welke op 1 Augustus d.a.v. naar de Landweer overgaat, om eenige reden niet in dien overgang zijn begrepen, mededeeling aan zijnen ambtgenoot in de Gemeente, waar deze verlofgangers in het verlofgangersregister der militie zijn ingeschreven, onder vermelding van de reden van hunnen niet-overgang.

De Burgemeester ontvangt van den Landweerdistrictscommandant de opgave Model C, houdende gegevens, noodig bij de inschrijving in het register voor de Landweer van de dienstplichtigen, die op 1 Augustus d. a. v. naaide Landweer overgaan.

Ofschoon het materieel voor het register voor de Landweer door het Departement van Oorlog wordt verstrekt, is dit toch ook verkrijgbaar gesteld om, desverlangd, voor hulpregister te dienen.

Als onder 2.

De Burgemeester doet de in de opgave Model C vermelde dienstplichtigen, voor zooveel hunne namen voorkomen in het militie-verlofgangersregister zijner Gemeente, inschrijven in het register voor de Landweer.

De Burgemeester ontvangt van den Landweerdistrictscommandant, ter uitreiking of toezending aan de belanghebbenden, de bewijzen van ontslag van hen, die op 81 Juli van het jaar recht op ontslag uit den dienst bij de Landweer hebben verkregen en zich op dien dag met groot-verlof bevinden.

Het verdient aanbeveling bij publicatie (1) bekend te maken, dat de bewijzen van ontslag ter Gemeentesecretarie kunnen worden afgehaald.

De Burgemeester zendt de bewijzen van ontslag voor hen, die inmiddels de Gemeente hebben verlaten, aan den Burgemeester der Gemeente van nieuwe vestiging. Deze bericht de goede ontvangst.

De Burgemeester verzendt de bewijzen van ontslag voor de buitenslands gevestigde belanghebbenden bij aangeteekenden brief. Aanbeveling verdient het bij dien brief een bewijs van ontvangst in te sluiten.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

4

Sluiten