Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yolgnommer.

30. 81.

32.

33.

34.

35.

36.

DATUM ^an de™ AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. v^atertaBl. BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

SEPTEMBER.

(Op den lOden of daags te voren.)

SEPTEMBER. Art. 39, eerste lid, L w.W.

(Op den 15den.)

SEPTEMBER.

(Op den laatsten werkdag.)

OCTOBER.

(Op den lOden of daags te voren.)

OOTOBER. § li, tweede lid, L.w.I. I.

(Op den 15den of

daags te voren.) § n, derde lid, l.w.i. i.

1835

1836

1837 | §11, vierde lid, L.w.I. I.

1828

1829 Art. 24, tweede lid, L.w.W.

1830

OCTOBER.

(Op den laatsten werkdag.)

OCT.—NOV. 1845 I Art. 30, tweede lid, L.w.W.

(Ten minste tien » 22, l.w.b i.

dagen vóór het » 1 > II, met bybehoorende „L(jst".

onderzoek.) 1849 § 42, tweede lid, L.w.I. I.

§ 42, eerste lid, L.w.I. I.

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

Als onder 1.

De Burgemeester doet de bewijzen van ontslag, die alsdan nog niet zijn afgehaald, by de verlofgangers aan huis bezorgen of aan dezen bij aangeteekenden brief toezenden.

Als onder 2.

Als onder 1.

De Burgemeester ontvangt van den Landweerdistrictscommandant de nieuwe landweerzakboekjes, ter uitreiking, vóór 25 October, aan de verlofgangers.

Vóór de uitreiking of de verzending van de zakboekjes, moet de Burgemeester den daarin gehechten verlofpas afteekenen (in den regel onder dagteekening van 1 Augustus).

Het verdient aanbeveling, bij publicatie (1) en bijzondere kennisgeving bekend te maken, dat de zakboekjes ter Secretarie verkrijgbaar zijn, opdat bij afhaling het juiste adres kan opgeschreven worden en de verlofganger zich kan overtuigen, dat de verlofpas voor „gezien" is geteekend.

De Burgemeester zendt het zakboekje van den verlofganger, die zich inmiddels in eene andere Gemeente des Rijks gevestigd heeft, aan den Burgemeester der Gemeente van nieuwe vestiging, ter uitreiking vóór 25 October, aan belanghebbende. Laatstbedoelde Burgemeester bericht de goede ontvangst.

Aan den verlofganger, die buiten het Rijk woont of verblijf houdt, wordt het zakboekje, na afteekening van den verlofpas, bij aangeteekenden brief toegezonden. Aanbeveling verdient het hierbij een bewijs van ontvangst in te sluiten.

Als onder 2.

Burgemeester en Wethouders doen openbare kennisgeving (1) van plaats, dag en uur, door den Commissaris der Koningin voor het onderzoek van de verlofgangers der Landweer bepaald.

Dit geldt ook voor de oproeping van de verlofgangers, die, ingevolge art. 34 L.w.W., voor den Landweerdistrictscommandant moeten verschijnen voor het nader onderzoek. Dag, uur en plaats voor dit onderzoek wordendoor den Landweerdistrictscommandant bepaald, die daarvan aan den Burgemeester kennis geeft door toezending eener opgave, Model H, van L.w.I. I.

(1) Zie de noot op bladz. 5.

Sluiten