Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yolgnommer.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

DATUM ™?deBnE AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

werkzaamheden. ^tg^Tso' BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN. I

1840 1850

1847 Art. 22, vierde lid, L.w.B. I.

NOVEMBER. 1848 § 41, derde lid, L.w.I. I.

(Tijdig vóór den aanvang van het onderzoek.)

NOVEMBER. Art. 29, L.w.W.

(In den loop.) „ 22, eerste lid, L.w.B. L

„ 1, L.w.B. II, met bijbehoorende „Lijst".

NOVEMBER.

(Op den lOden of daags te voren.)

NOVEMBER.

(Op den laatsten werkdag.)

DECEMBER.

(Op den lOden of daags te voren.)

DECEMBER.

(Op den laatsten werkdag.)

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

Het verdient aanbeveling, zoowel van het onderzoek als van het nader onderzoek bijzondere kennisgevingen te verzenden.

Wordt aan een verlofganger vergund het onderzoek te ondergaan in een ander district, dan geeft de districtscommandant daarvan kennis aan den Burgemeester der Gemeente, waar de verlofganger in het register voor de Landweer is ingeschreven.

De Burgemeester doet van de verleende vergunning mededeeling aan den verlofganger.

De Burgemeester doet aan den Landweerdistrictscommandant toekomen eene naamlijst van de verlofgangers, die door ziekte verhinderd zijn tot bijwoning van het onderzoek, met bijvoeging van de betrekkelijke geneeskundige verklaringen.

Jaarlijksch onderzoek van de verlofgangers van de Landweer door den Landweerdistrictscommandant.

Als onder 1.

Als onder 2.

Als onder 1.

Als onder 2.

Sluiten