Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbeeldingen en de nauwkeurige bepaling van licht en schaduw in verschillende teekeningen. Deze onderwerpen, die dus mede tot het gebied der Beschrijvende Meetkunde behooren, zullen in het tweede deel dan ook eene voorname plaats innemen.

§ 4. Daar tot bepaling van eenige figuur altijd punten, lijnen of vlakken vereischt worden, zullen wij in de eerste plaats dienen aan te toonen, hoe men punten, lijnen en vlakken in de ruimte, door middel van eene constructiefignur volkomen nauwkeurig kan bepalen. De wijze, waarop dit geschiedt, wordt gewoonlijk de leerwijze der projectiën genoemd.

Om die leerwijze duidelijk te kunnen verklaren, zullen wij meermalen de platte vlakken, waaruit de constructiefiguur is verkregen, in hunnen oorspronkelijken toestand moeten afbeelden, waartoe wij slechts perspectievische schetsteekeningen kunnen bezigen. Ook tot latere verklaringen zullen wij nu en dan zulke schetsen dienen te gebruiken. Men zal daarbij dan echter altijd in het oog moeten houden, dat het gebruik van zulke perspectievische schetsen niet tot het wezen der Beschrijvende Meetkunde behoort. De Beschrijvende Meetkunde gebruikt slechts constructiefiguren, zelfs dan, wanneer men haar toepast tot de juiste vervaardiging van perspectievische afbeeldingen.

Wij zullen dan ook vrij spaarzaam met perspectievische schetsen zijn en ze meestal slechts gebruiken waar dit noodig schijnt om aan het voorstellingsvermogen te gemoet te komen, of waar het dienstig kan zijn om de eene of andere verklaring onder kortere bewoordingen te brengen.

Waar in het vervolg over projectiën, zonder meer, wordt gesproken , zullen steeds gewone projectiën bedoeld zijn.

Sluiten