Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snijden twee opvolgende ribben AB en CD (Fig. 116) van bet eene lichaam twee niet naast elkander gelegen zijvlakken P en R van het andere, en is b. v. Q het zijvlak tusschen P en R, dan moeten de snijpunten B en C verbonden worden met de snijpunten E en F der ribben, tusschen P en Q en tusschen Q en R, met het vlak van AB en CD, terwijl ook nog E en F moeten vereenigd worden.

Tot voorkoming van verwarring, vooral bij ingewikkelde teekeningen, verdient het in de praktijk aanbeveling de gevonden doorsnedepunten in een tafeltje te vereenigen. In de hoofden der verticale kolommen van zulk een tafeltje (zie § 140) plaatst men de namen of nummers van de zijvlakken van het eene lichaam terwijl men aan de ingangen der horizontale kolommen de namen of nummers van de zijvlakken van het andere lichaam stelt. Elk geconstrueerd punt der doorsnede geeft men nu aan in het vak dat gemeen is aan de beide kolommen die de namen dragen van de beide zijvlakken — van elk lichaam een — waarop het punt gelegen is.

Is het geconstrueerde punt een snijpunt van eene ribbe van het eene lichaam met een zijvlak van het andere, zoo moet het tweemaal in het tafeltje worden opgenomen, omdat het op twee zijvlakken van het eerste lichaam ligt. Zoodra in een zelfde vak twee doorsnedepunten zijn geplaatst, is de doorsnede der bijbehoorende zijvlakken bepaald.

Ten slotte merken wij nog op dat de zijden der doorsnede, welke gelegen zijn op onzichtbare zijvlakken van het eene of van het andere lichaam, onzichtbaar zullen zijn en dus moeten worden gestippeld. Evenzoo zullen die gedeelten van de ribben van elk der lichamen, welke binnen bet andere lichaam liggen of door dit lichaam bedekt worden, onzichtbaar zijn.

§137. Men kan de doorsnede van twee veelvlakkige lichamen ook nog langs een anderen weg construeeren, die wel is waar meestal iets langwijliger is, doch aanleiding geeft tot bewerkingen welke voor eerstbeginnende!! gemakkelijker zijn uit te voeren, omdat men op die wijze de moeilijkheid ontloopt — waarop in de voorgaande paragraaf gewezen is — van het vereenigen der gevonden punten van doorsnede.

Men begint dan met het construeeren van het snijpunt van een der ribben van het eene lichaam met een zijvlak van het andere (3 65 en § 66). Daarna bepaalt men de doorsnede van een der zijvlakken van bet eerste lichaam, die door genoemde ribbe gaan, met

Sluiten