Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe wij slechts, op den afstand van 0,75 M. van de hierboven geconstrueerde raaklijn fp, eene lijn evenwijdig aan fp behoeven te trekken. Het punt n, waarin deze lijn de lijn mn van het grachtstalud snijdt, is dan een punt gemeen aan beide taluds, en daar zulks ook inet o het geval is, zoo is no de doorsnede. Het punt n is als punt der lijn mn ook een punt van het talud van be, zoodat en de doorsnede zal zijn van dit talud met het talud van ef.

Somtijds kan met vrucht gebruik worden gemaakt van de eigenschap dat de horizontale projectie der doorsnede van twee vlakken, die een gelijken hoek maken met het horizontale vlak, den hoek ge\ormd door de horizontale doorgangen dier vlakken middendoor deelt.

Zoo b. v. deelt bm den hoek a/?y en en den hoek Hyo middendoor.

De constructiën, uitgevoerd tot begrenzing van de barbet aan de linkerzijde, zullen na bovenstaande uitvoerige beschrijving wel niet nader behoeven te worden toegelicht.

Wat betreft de begrenzing der gracht links van de barbet, zoo wordt de lijn qrst geconstrueerd door op een afstand van 0,5 M. lijnen te trekken evenwijdig aan de gevonden grenslijnen op het maaiveld van barbet en oprit.

De doorsneden van het talud van qr met de trappen en met den grachtsbodem worden geconstrueerd op dezelfde wijze als hiervoren is aangegeven voor de constructie der lijnen Si, ik en jl. Tot het bepalen van de doorsnede uv van het talud van rs met het achtertalud van de gracht, trekken wij in Fig. 2 uit s, onder een hoek van 45° met de grondlijn, de lijn su die het achtertalud der gracht in u snijdt en wel, zooals bij meting in de teekening blijkt, op een afstand van 0,5 M. beneden het maaiveld. De horizontale projectie uv (Fig. 1) van de onbepaald verlengd gedachte doorsnede van het vlak van rs met het achtertalud der gracht is hieruit dus bekend, 'rekken wij verder in het vlak van st op een afstand van 0,5 M. eene lijn evenwijdig aan st, zoo snijdt deze de lijn uv in u. Trekken wij evenzoo in het vlak door qr gaande eene lijn op —0,5, zoo snijdt deze de lijn uv in v. Door nu u met s en t, cn v mét 'r en

het reeds gevonden punt w te verbinden is de horizontale projectie voltooid. J

Opmerking. In de practijk wordt de gracht ter plaatse van de barbet veelal verbreed en valt de lijn fg dan gewoonlijk samen met den bovenkant van het achtertalud der gracht. In onze figuur is de verbreeding met opzet weggelaten omdat daardoor de constructie iets ingewikkelder wordt en meer leerrijk voor ons doel.

11

Sluiten