Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De plongée van B snijdt liet binnentalud van A volgens de lijn de, welker uiteinden d en e gevonden zijn met behulp van de horizontale lijnen op +1 en +1,3 in het binnentalud van A getrokken. Het banket en de daaronder gelegen trap van A snijden het binnentalud van B volgens horizontale lijnen fg en hk, in dit talud op -f- 0, ( en +0,35 getrokken. De uiteinden dezer lijnen zijn op de bekende wijze geconstrueerd. Vereenigen wij daarna nog c met d, e met ft g met h en k met l, dan geven die lijnen de doorsneden aan van het buitentalud van B met het binnentalud van A en van het binnentalud van B met het binnentalud en de taluds van banket en tiap van A. De doorsnede van de beide borstweringen wordt derhalve in haar geheel door de lijn abcdefghkl aangewezen.

Teneinde de doorsnede der binnengrachten te construeeren, hebben wij de gracht van A verlengd, totdat zij tegen de voorzijde van gracht B stuit. De trap van B, op —0,40 gelegen, is doorgetrokken tot aan de lijn die op — 0,40 in het talud van de bovenste trap van gracht A is geteekend. De trap van A, op —0,50 gelegen, loopt door tot de lijn op — 0,50 in het talud van B gelegen. Tot het bepalen der doorsnede van den grachtsbodem van A met het grachtstalud van B, is dit talud verlengd en zijn daarin horizontale lijnen op — 1 en —1,30 getrokken, die met de even diep gelegen grenslijnen van den graclitsbodem A de punten r en s dei doorsnede opleveren. liet gedeelte mnopqrs der doorsnede is daardoor reeds gevonden.

De grachtsbodem van B ligt hooger dan die van A en zal dus het achtertalud van gracht A snijden. Om de doorsnede te vinden zijn in dit talud horizontale lijnen op — 0,80 en 1 getrokken en daarvan de snijpunten t en u bepaald met de even diep gelegen grenslijnen van den grachtsbodem B. Verbinden wij nu nog s met /, en u met het snijpunt v der grenslijnen van de grachten, zoo is de gebroken lijn mnopqrstuv de gevraagde doorsnede van de grachten.

Opmerking. Om de figuur — die op geen grooter schaal dan 1: 200 kon geteekend worden — niet onduidelijk te maken, zijn de binnentaluds der borstweringen niet steil opgezet en zijn de arm-

steunvlakken weggelaten.

Den lezer zij aanbevolen de constructie te herhalen op eene schaal van 1 :100 met borstweringen als op plaat F zijn geteekend.

Sluiten