Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOP VAN EENE TRAVERS EN BEKLEEDING VAN HET BINNENTALUD.

JIV!?6 ÏTT °p pla,at G V00r-esteld I,ad aa» den kop en aan de zijden ta uds van gelijke helling. Meermalen komt het voor

~n ll V0° , eenei; <raVerS eene flauwere helling moet worden gegeven dan aan de z.jtaluds en voor deze gevallen rijst de vraa-

hoe de grondkegel, die beide taluds verbindt, moet worden gecongrueerd. Deze kegel is niet volkomen bepaald; immers, behafve de plaats van den top, weet men alleen dat het oppervlak moet geraakt T?" ™»- « M qtalud der ü" dilTIfc

rato doó,- d«T<le 7den ke8d"""de plonsée °™1

worden dooi de doorsneden van voor- en zijtalud met de plongée

de ft T ' ' 1 " deC'e" ™" de ■»ve„gre„slijT,en

der travers (e de doorsnede van het voortalud en gf die van het

ij a ud met de plongée, verder gk en kt de doorsneden van het welke l"16 nentalud van de borstweringen het emplacement-

moet dlnX e'VP de,bekende wiJze zijn geconstrueerd - zoo d en A rakpn d°°[fnede van d™ grondkegel met de plongée in ppr v ™ T hJ"en ef en 9f- Nu is het duidelijk dat men zeer verschillende hjnen kan construeeren die aan deze voorwaarde v ldoen, ook al stelt men de eisch dat de kromme lijn geleidelijk tusschen d en h moet verloopen. Het eenvoudigst is daarvoor eete ellips of eene parabool te nemen. Wij kiezen van deze befde de ellips omdat alsdan de grondkegel minder inhoud heeft.

De constructie dezer ellips geschiedt op de volgende wijze Wii trekken ui cl de lijn dl evenwijdig aan fh tot zij de lijn hac in 1 snijdt en beschouwen nu 1 als het middelpunt en hl en \h als hahe toegevoegde middellijnen der te construeeren ellips. Door dan

deelen 7 ' 1h 6,1 " elk acl7ge£

deelen te verdeelen en de koorden (2 2) (3 3) en? van ,i„ ir

gelijk te maken aan de gelijknamige van den'cirkel, vinden vvij Tn

van"!)6'11!!611 'r e"Z' Van de eel"stgenoemde koorden punten

"°S *" - *■

k»XVr«r™io !"l,f r"'ke°,ieer ,e bep»ta "»

eindelijk 'J, Je £ f j"'™ Verbinden w,j

horizont'ilp nrm c- i ' 200 Z1J" deze stippellijnen de

rt | zi „ d" ™ ™ den grondkegel.

eveneetis'gestippeld aangegeven! ^ 1-

Sluiten