Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de volgende schets van den arbeid der Vereeniging, door den Voorzitter gegeven in het Congres voor „openbare zedelijkheid" op de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te 's Gravenhage, Juli '98, wordt uit den aard der zaak alleen over de bewoonsters van „Veldzicht" gesproken.

De „Vereeniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen", reeds dien langen naam heeft zij tegen; toch geeft die naam aard en doel der vereeniging tot op zekere hoogte met juistheid te kennen.

Haar doel. Voor wie werkt zij ? Voor wie is zij bestemd?

a. Voor kinderen — wij moeten ons vooralsnog tot meisjes beperken — wier opvoeding dreigt verwaarloosd te worden of reeds verwaarloosd wordt.

b. Voor oudere meisjes, die strengere leiding behoeven dan zij van hare ouders of voogden ontvangen.

c. Voor gevallenen. Daaronder rangschikken de Statuten: i°. ongehuwde moeders, 2°. ontuchtige vrouwen, die haar leven wenschen te verbeteren.

Waarom worden de eersten gevallenen genoemd ?" Zoolang er geen even streng oordeel gaat over ongehuwde vaders, over getrouwde of ongetrouwde verleiders, zoolang bij de wet het. onderzoek naar het vaderschap is verboden, zoolang de vrouw alleen moet boeten voor schuld die man en vrouw gelijkelijk bedreven zoolang moeten wij verzet aanteekenen

tegen die kwalificatie van ongehuwde moeders.

Overigens zij hier met leedwezen geconstateerd: vooralsnog, d. i. zoolang wij voor haar en voor haar kinderen geen afzonderlijk tehuis bezitten, is onze Vereeniging niet in staat, deze beide categoriën van ongelukkigen

Sluiten