Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Het aantal beambten moet voldoende zijn om de noodige controle te kunnen doorvoeren [387 (2)].

e. Voor posten van vertrouwen mag alleen personeel worden gebruikt dat voor zoover bekend geen misbruik maakt van opium [369],

f. Naburige mijnen zijn.verplicht elkaar bijtestaan in geval van ongelukken [541]

g. Voor machinaal vervoer onder den grond en voor machi^ naai personenvervoer door den mijnput wordt de toestemming van den Chef der Mijninspectie vereischt [413, 420],

h. Bijzondere zorg moet worden besteed aan het maken en bijhouden der mijnkaarten [492 e.v.]; zij moeten door daartoe bekwame personen worden vervaardigd [498] en de origineelen moeten steeds op het werk aanwezig zijn [493 (7)].

i. Voor de concessionarissen zeiven zijn nog vooral van belang de hoofdstukken XVI en XVII van Titel X.

k. Het spreekt wel van zelf dat de technische Chef van . een mijnwerk door den concessionaris in de gelegenheid moet worden gesteld om de gegeven voorschiiften na te komen [376, 596 (2)]; bovendien moet er voor gezorgd worden dat het personeel en de werklieden van hun verplichtingen op de hoogte worden gesteld [370].

5. a Ontstaat door eenig mijnwerk gevaar dan kunnen de noodig geachte maatregelen door de mijninspecteurs zelf ten uitvoer worden gelegd indien door of van wege den concessionaris daaraan niet wordt voldaan. Is het gevaar dringend dan behoeft de concessionaris of zijn vertegenwoordiger niet vooraf over de te nemen maatregelen te worden geraadpleegd [IM. 43 (3) (4); MO. 362 (1) (2)].

b. Van de beslissingen der Mijninspecteurs is hooger beroep op een commissie van deskundigen [IM. 43 (6); MO. 364]; de uitvoering der gegeven voorschriften wordt door het in beroep gaan echter, niet opgeschort [IM. 43 (7)]; de kosten dier uitvoering komen voor rekening van den concessionaris [IM. 43 (5)].

Kunnen de noodig geachte maatregelen niet worden uitgesteld tot na raadpleging van den concessionaris of

Sluiten