Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet er voor worden gewaakt dat bij vervreemding aan de voorschriften der Mijnwet is voldaan.

c. Dit is geschied door in MO. 47 (1) en (2) te bepalen dat geen overschrijving van de rechten en verplichtingen, uit een concessie voortvloeiende, mag plaats hebben tenzij aangetoond is dat de verkrijger voldoet aan de vereischten omtrent het Nederlanderschap en dat vast recht en cijns behoorlijk zijn betaald.

d. Deze bepaling heeft óók betrekking op de overschrijving eener concessie bij overlijden op de erven van den concessionaris [212 (3)] en ook (voor zoover het Nederlanderschap betreft) op overschrijving na vervreemding van concessiën verleend vóór de inwerkingtreding der Indische Mijnwet [47 (2)J. Akten, verleden in strijd met de voorschriften van MO. 212, zijn nietig [212 (4)]

De in c en <1 bedoelde aantooning zal moeten geschieden, wat vast recht en cijns aangaat, door kwitantien of op andere wijze [212 (3)], wat het Nederlanderschap «angaat [47 (3)]:

öf door overlegging der xuededeeling van Regeeringswege aan belanghebbenden gedaan dat zij aan de vereischten voldoen [28 (5)] nadat zij ingevolge [23] den G. G. de betrekkelijke stukken hebben aangeboden;

öi (voor erven) het besluit van goedkeuring der overdracht [22, 28 (4), 174, 175; zie 1 — 6 dezer §];

öt door een authentiek afschrift van de beschikking van het Hooggerechtshof [37 (2)] indien in beroep is gegaan.

Er is niet voorgeschreven binnen welken tijd na de vervreemding de kennisgeving en de indiening der stukken aan de Regeering moet geschieden. Het motief daarvoor is af te leiden uit § XXIV'.

e. Vervreemding mag niet meer geschieden nadat aan een concessionaris de beschikking is beteekend waarbij hij van zijn rechten vervallen wordt verklaard; het verbod houdt op wanneer in hooger beroep die beschikking vernietigd is [344],

Ook mag vervreemding niet plaats hebben nadat de concessionaris intrekking der concessie heeft verzocht en dit verzoek aan de belanghebbende hypotheekhouders is beteekend [351],

Sluiten