Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van al" het oogenblik dezer beteekening mag de concessie niet meer worden vervreemd of verhypothekeerd [351].

d. Binnen drie maanden na de evengenoemde beteekening kan door ieder belanghebbend schuldeischer executoriale verkoop worden aangevraagd [IM. 40 (3); MO. 352 (1)]; de beschikking van den Raad van Justitie, waarbij deze wordt bevolen, wordt den concessionaris gerechtelijk beteekend [352 (2)]. Over den verkoop zelf zie [352 (2) 3], De concessionaris is verplicht de concessie met inbegrip van alles wat daartoe behoort aan den kooper overtegeven [353 (5) in verband met 349; strafbepaling in 590]; natuurlijk moet de oude concessionaris alle ontginningswerkzaamheden dadelijk staken [353 (5) in verband met 348 (4) en 578 (1) 2e],

e. Indien de verkoop tot geen resultaat heeft geleid wordt de concessie ingetrokken.

Ditzelfde geschiedt indien geen verkoop is aangevraagd ; de Griffier van den Raad van Justitie geeft dan aan den concessionaris een verklaring daarvan af, die door laatstgenoemden aan de Regeering wordt ingediend met de relazen van beteekening bedoeld in 3.e. 3 [353 (1); IM. 40 (4)].

Geschiedt die indiening niet binnen één jaar nadat het verzoek om intrekking heeft plaats gehad dan wordt dit verzoek als vervallen beschouwd en blijft de concessionaris dus voor zijn verplichtingen aansprakelijk [353 (2)]. f. Het intrekkingsbesluit wordt in de Jav. Ct. openbaar gemaakt en in afschrift gezonden aan den verzoeker en [215 (3)] aan den ambtenaar belast met de in-en overschrijving van vaste goederen [353 (3) (4)] tot het stellen der aanteekening bedoeld in 215 (2).

4. a. De ambtshalve geheele intrekking eener concessie heeft plaats nadat vooraf de concessionaris van zijn rechten is vervallen verklaard en geen executoriale verkoop is aangevraagd of die verkoop tot geen resultaat heeft geleid [348 (1)].

b. Het betrekkelijke gemotiveerde besluit van den G. G. wordt den vroegeren concessionaris gerechtelijkbeteekend [348(1)] /fa 4~r-zs^-t/2-

Sluiten