Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan adressant wordt van die indiening een gedagteekend ontvangstbewijs afgegeven [343 (4)].

c. Op verzoeken om beroep, ingesteld na den in a genoemden termijn wordt zonder onderzoek der /.aak zelve door den Koning afwijzend beschikt [IM. 38 (5)].

d. Zoolang de termijn van beroep niet is verstreken of de Koning nog geen beslissing op het beroep heeft genomen wordt de beschikking van den G. G. in 4a bedoeld, niet ten uitvoer gelegd [1M. 38 (4)].

Wordt het beroep niet tijdig ingesteld dan gaat de vervallenverklaring dus in 6 maanden na den dag der in 4o bedoelde beteekening [346 (1)].

6. a. Op het tijdig ingesteld beroep wordt door den Koning, den Raad van State gehoord [1M. 38 (3)], beslist.

b. Het Koninklijk Besluit, waarbij afwijzend op het beroep of op het niet tijdig ingesteld verzoek om beroep is beschikt, dan wel de beschikking van den G. G, bedoeld in 4a indien geen beroep is ingesteld, wordt van Regeeringswege, doch op kosten van den vroegeren concessionaris [IM. 38 (6) MO. 343 (6)] en met verwijzing naar de bepalingen van art. 38 der Indische Mijnwet:

1. aan de belanghebbende hypotheekhouders gerechtelijk ^ beteeken d;

2. openbaar gemaakt in de Jav. Ct;

3. gepubliceerd in een particulier nieuwsblad (zie Sub Ad.). ^ r.. Aan den vroegeren concessionaris wordt dat Koninklijk

Besluit eveneens gerechtelijk beteekend [343 (5)]; de vervallenverklaring gaat dan in op den dag der beteekening [346 (2)] doch alleen indien hij tijdig in beroep is gekomen (zie ook 5d).

d. Zoodra de vervallenverklaring is ingegaan moet de vroegere concessionaris de ontginning onmiddellijk doen staken [348 (4)]. Strafbepaling in 578 (1) 2e.

e. Van het Koninklijk Besluit, waarbij gunstig op het beroep is beschikt, wordt den belanghebbende een afschrift

uitgereikt [343 (5)].

f. Van het Koninklijk Besluit, onverschillig of dit een gunstige

Sluiten