Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eventueel nog voorhanden producten der ontginning blijven eigendom van den gewezen concessionaris.

Voor zoover betreft de gebouwen en inrichtingen opgericht op door hom gekochte gedeelten van den bovengrond, hiermede kan hij handelen naar believen en omstandigheden. [IM. 41 (1)].

Door den G. G. wordt hem echter een termijn gesteld binnen welken hij den inventaris der mijn en de producten der ontginning voornoemd moet weghalen en de op Gouvernementsgrond staande gebouwen moet verwijderen. Wat binnen dien termijn niet is verwijderd vervalt aan het Gouvernement, tenzij er over is beschikt op een andere door den G. G. goedgekeurde wijze [IM. 41 (2)].

b. v. dat een en ander aan een nieuwen concessionaris is overgedaan (Toel. MO. blz. 345).

5. a. Ofschoon in het algemeen aan den concessionaris volkomen vrijheid van bedrijf, behoudens deskundig toezicht op de veiligheid daarvan, is gewaarborgd brengt het in de IM. gehuldigde systeem van beperkten concessieduur noodzakelijk mede dat gewaakt moet worden tegen het waardeloos maken van de zaak tegen het einde van den concessie- " termijn. Zie Toel. MO. blz. 232—235.

Van daar dat den concessionaris de verplichting is opgelegd [IM. 141 om zich gedurende de laatste drie

concessiejaren te gedragen naar - de voorschriften hem door den G. G. gegeven in het belang van den geleidelijken overgang der concessie in andere handen.

b. Die voorschriften worden hem in de eerste helft van het 4de jaar vóór het einde der concessie medegedeeld tegen afgifte van ontvangstbewijs. Hij kan daartegen binnen twee maanden een bezwaarschrift bij den Chef van het Mijnwezen indienen [250 (2) (5)J.

c. Na ontvangst van de beschikking daarop of, indien geen bezwaarschrift wordt ingediend, na ontvangst der voorschriften is hij verplicht zich onverwijld naar deze te gedragen. Doet hij dit niet dan kunnen de voorschriften door de toezicht houdende ambtenaren op kosten van

Sluiten