Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XL. I'ubliciteit van concessies.

§ XLI Vast recht van concessies.

3. Eenige détails van het onderwerp zijn geregeld in MO. 242—249 waarnaar moge worden verwezen daar zij eenvoudig en duidelijk genoeg zijn en het hier bedoelde geval toch altijd tot de zeldzaamheden zal behooren.

Ofschoon alle besluiten en beschikkingen voor zoover zij voor het publiek van belang zijn openbaar worden gemaakt is (evenals ten aanzien van vergunningen, § XIX) voorgeschreven [252] dat zoowel op de gewestelijke bureaux als op het bureau van het Mijnwezen te Batavia registers zullen worden aangelegd, waarin naar tijdsorde worden ingeschreven alle besluiten, waarbij concessies zijn verleend, met vermelding ook van de namen en woonplaatsen der eventueele vertegenwoordigers en waarin tevens aanteekening zal worden gehouden van alles wat op die concessien betrekking heeft (overdracht, splitsing, vereeniging, intrekking, wijzigingen enz.)

Ook moeten op de genoemde bureaux kaarten worden aangehouden [253], waarop de verleende concessien en de daarin aangebrachte veranderingen worden aangeduid.

Beide, registers en kaarten, zijn openbaar; er kunnen echter bepaalde uren worden vastgesteld, waarop door het publiek van een en ander kan worden inzage genomen [252 (4), 253 (4)].

1. Het Gouvernement heeft van iedere concessie een jaarlijksch en bij vooruitbetaling te voldoen vast recht van 25 cents per hektare [IM. 35 (2) a\. met verwaarloozing van onderdeelen [302 (5) a].

2. Restitutie van gedane betalingen wegens verschuldigd vast recht heeft niet plaats [1M. 35 (5)]; wat echter niet verschuldigd was en toch betaald is wordt natuurlijk teruggegeven [304 (3)].

Over de geschiedenis van het artikel zie ontwerp B blz.

39, 46, 59-61, 72, 74-76, 77, 82, 98, 110, 115.

Vast recht is te beschouwen als een belasting; ontw.

B blz. 227 e. v.

3. a. Het vast recht is direct verschuldigd van af den aan¬

vang «Ier concessie, dat is van af den datum van het

Sluiten