Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Als verhandelbaar worden aangemerkt de door de ontginning verkregen producten (bereid of niet) die gedurende dal jaar zijn verkocht, ten verkoop gezonden, verbruikt en met andere bedoeling dan tot eigen bereiding of verwerking zijn afgegaan. Deze laatste worden eerst als verhandelbaar beschouwd indien daarover door den concessionaris is beschikt [314 (1) (2)]. Ook verloren gegane producten kunnen tot de verhandelbare worden gerekend [314 (4)].

Over de motieven voor de hier aangenomen beteekenis van verhandelbaar zie Ontw. B. blz. 271 — 283.

Producten die tot eigen gebruik bij de bereiding en verwerking van het ruwe product hebben gediend (mendenke aan ruwe olie of steenkolen als stookmateriaal voor ketels) blijven natuurlijk bij de cijns-berekening buiten beschouwing, daar zij anders toch weer als verwerkingskosten in rekening zouden moeten worden gebracht [IM. 36 (2)J.

5. Worden de ruwe (dus bij de ontginning verkregen) producten niet verhandeld maar worden zij in een of andere inrichting in andere producten omgezet (bereid, verwerkt) en daardoor in waarde verhoogd, zoo wordt de opbrengst dier andere producten verminderd met de kosten van bereiding of verwerking en met de kosten van transport en (eventueele) verpakking van het ruwe product naar de bedoelde inrichting en van die andere producten naar de naastbij gelegen markt binnen of buiten Nederlandsch-Indië [IM. 36 (2) (3)], ten einde te geraken tot de handelswaarde van het ruwe product op het ontginuingsterrein.

6. De bepaling van de handelswaarde en van de evengenoemde kosten geschiedt door den Chef van het Mijn-

■' wezen, die den concessionaris vooraf raadpleegt [IM. 36 (4)j MO. 313] en bevoegd is ter zake ook met alle autoriteiten te correspondeeren.

7. Daar handel in ruwe mijnbouw-producten in Indië alleen bij uitzondering bestaat komen bij de berekening van den cijns dus de volgende factoren in aanmerking.

a de hoeveelheid verhandelbare (of liever verhandelde) producten;

Sluiten