Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de opbrengst van die producten per aangenomen eenheid van maat, gewicht of getal;

c. het bedrag per die eenheid van de kosten van verwerking, verpakking en transport.

8. a. De factor 7 a moet bekend worden uit eigen opgaven van den concessionaris.

b. Van daar het voorschrift tot het aan- en geregeld bij-I houden op het concessieterrein of elders van productieregister» [315 (1)]; de beheerder der onderneming is voor dit bijhouden uitsluitend verantwoordelijk [315 (5)]; j strafbepaling in 585. Ie en 2e en 587 le; de modellen dier registers worden in overleg met de concessionarissen door den Chef van het Mijnwezen vastgesteld, die tevens de plaats aanwijst waar zij moeten worden aangehouden en bewaard [315 (2) (4)].

c. Met die registers als basis worden door den concessionaris na 30 Juni en 31 December verzamelstaten (productiestaten) volgens vastgestelde modellen over het afgeloopen halve kalenderjaar opgemaakt en aan den Chef van het Mijnwezen vóór 1 September en 1 Maart daaraanvolgende toegezonden [316]; strafbepaling in 587, 3e.

Op die productiestaten kunnen desverkiezende door den concessionaris opgaven worden verstrekt omtrent handelswaarde en kosten (7c).

De Chef van het Mijnwezen is bevoegd zonder opgaar van redenen de beëediging dier staten te vorderen [321 ]; dit geschiedt echter slechts nadat eventueele verbeteringen en aanvullingen [318, 319] zijn aangebracht.

d. Voor de controle kan een mijningenieur of ook het hoofd van plaatselijk bestuur met een vergelijking der productiestaten met de productieregisters worden belast; hij kan van die registers afschriften nemen [320]; strafbepaling zie 586, le en 2e.

e. Zijn de registers niet aangehouden of verloren geraakt dan wel de staten niet tijdig ingediend, zoo wordt, desnoods na een onderzoek der boekhouding, de hoeveelheid belastbare producten ambtshalve bij raming vastgesteld [339], zie ook 589.

Sluiten