Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Zijn bescheiden overgelegd (c) dan kan, wanneer daarvoor bepaaldelijk aanleiding bestaat, aan een mijningenieur worden opgedragen de juistheid dier bescheiden aan de boekhouding té toetsen; weigert de concessionaris dit toe te staan dan worden de ingebrachte bezwaren als ongegrond beschouwd [328].

f. Door den Chef van het Mijnwezen wordt, met inacht-i neming van een en ander, een beslissing genomen en na het einde van het belastingjaar een aanslagbiljet uitgereikt, zoo mogelijk vóór den len Juu. Afschriften dier biljetten worden o. a. verstrekt aan de beheerders der betrokken landskassen [329, 330].

Het werd voldoende geacht hier slechts de beginselen aan te geven, welke bij de bepaling der handelswaarde in aanmerking komen.

Een andere behandeling zou neerkomen op het bijna geheel overnemen der betrekkelijke artikelen, die echter aan belanghebbenden zeer ter leziug worden aanbevolen evenals de uitvoerige toelichting in Ontw. B. blz. 255 — 348.

12. a. Van de beslissing van den Chef van het Mijnwezen is beroep op den G. G. [IM. 36 (4) slot, in verband met 313 (1)].

b. Beroep wordt dus toegelaten in de volgende gevallen:

1. indien inlichtingen zijn gevraagd aangaande de op de productiestaten voorkomende hoeveelheden, doch deze niet of niet tijdig zijn verstrekt en de opgegeven hoeveelheden ten gevolge daarvan zijn gewijzigd [318];

2. indien beëediging der productiestaten is verlangd, doch niet tijdig is gedaan en de opgegeven hoeveelheden ^ dientengevolge zijn gewijzigd [321 (5)];

3. indien niet wordt ingestemd met het aan cijns te betalen bedrag, uitgedrukt op het aanslagbiljet [329 (5)];

4. indien de raming der producten ambtshalve is vastgesteld [339 (1)] en de concessionaris zich daarmede niet kan ~ vereenigen.

c. 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen?

na ontvangst van het aanslagbiljet.

Later ingestelde beroepen worden terzijde gelegd, tenzij

de G. G. anders beslist [331 (1)].

Sluiten