Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het bezwaarschrift moet van het aanslagbiljet en kan van toelichtende bescheiden vergezeld gaan [331 (2)].

3. Het moet worden ingediend al naar omstandigheden door tusschénkomst van den Departementschef of van het hoofd van plaatselijk bestuur; de datum van indiening wordt op het rekest aangeteekend [331 (3) — (5)].

d. Bij gunstige beschikking van den G. G. wordt het te veel betaalde teruggegeven [333]; hiervan wordt op het aanslagbiljet aanteekening gehouden [331 (6).]

13. a. De G. G. heeft de bevoegdheid om den cijns te verminderen

(tot op een minimum van 1 °/0) indien op de exploitatie verlies is geleden of xou worden geleden indien de cijns i ad 4% werd voldaan [IM. 35 (3)].

b. Op verzoeken om vermindering zijn de voorschriften in 12c en d van toepassing [332, 333], Alvorens een beschikking te nemen zal door den G. G. de Raad van Indië moeten worden gehoord (Ontw. B. blz. 213 onderaan).

c. Van de toepassing dezer cijnsvermindering moet verslag worden gedaan aan de Staten Generaal [IM. 35 (4)].

Zie hierover ontw. B. blz. 350 — 356. Inmenging in de boekhouding zal van het vragen om vermindering een onvermydelijk gevolg zijn.

14. a. De cijns moet worden betaald vóór of op ultimo der derde

maand volgende op die, waarin de dagteekening van het aanslagbiljet valt [335 (1)].

b. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door • het instellen van beroep op het verzoek om vermindering

^ van den cijns [336],

c. Bij niet tijdige betaling wordt een boete beloopen van 1 °/0 per maand achterstand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend [335 (2)].

Cijns en boete kunnen natuurlijk bij dwangschrift worden ingevorderd ; daartoe zal echter niet worden overgegaan dan na de beschikking van den G. G. op eventueele reclames.

d. In de kwitantiën voor betaalden cijns moet ook melding worden gemaakt van het kalenderjaar, waarop de betaling betrekking heeft [335 (3)].

Sluiten