Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bepaling is lijnrecht in strijd met § 2 der Pruisische Mijnwet:

„Der Erwerb und Betrieb von Bergwerken für Rechnung des Staates ist den Bestimmungen des gegenwartigen Gesetzes ebenfalls unterworfen". De motieven voor deze afwijking, te vinden in Toel. MO. blz. 19 bovenaan, komen bewerker dezes zeer zwak voor.

3. Intusschen moet het Gouvernement, waar het tot mijnbouwkundige opsporingen of ontginningen wil overgaan, toch evenals een particulier in staat gesteld worden de beschikking te verkrijgen over aan anderen toebehoorende gedeelten van den bovengrond, en is er ook geen reden denkbaar waarom de Staat in gunstiger positie zou moeten zijn dan een particulier wat aangaat de vergoeding van schade, veroorzaakt door den Mijnbouw; van daar dan ook dat in IM. 6 (1) en MO 48 de voorschriften der Indische Mijnwet, regelende de verhouding tusschen de rechthebbenden op den grond (en derde belanghebbenden) eenerzijds en opspoorders resp. ontginners anderzijds [zie de art. 8, 9 en 10 alsmede Titel IV dier wet] op Gouvernementsontginningen en opsporingen van toepassing zijn verklaard.

4 Wanneer de G. G. gebruik maakt van de hem verleende bevoegdheid om eenig terrein voor mijnbouwkundig onderzoek of ontginning van Gouvernementswege te reserveeren geschiedt dit na den Raad van Ned.-Indië te s//' hebben geraadpleegd bij besluit dat in de Jav. Ct. wordt ^ gepubliceerd [127, 285]. Op zulke terreinen worden dan geen opsporingen van particulieren toegelaten [IM. 8 (1) a]. Ook het besluit, waarbij geheel of gedeeltelijk op hooger genoemde beslissing wordt teruggekomen, wordt in de Jav. Ct. openbaar gemaakt [127],

5. Een opsporing van Gouvernementswege behoeft niet altijd ,- 'door een Gouvernementsontginning te worden gevolgd;

- art. 31 IM. geeft den G. G. de bevoegdheid een concessie na openbare mededinging uittegeven indien de delfstofafzetting, die eventueel gevonden is, voor ontginning in aanmerking komt (zie ook § XXXIX).

6. Het Gouvernement kan zich ook de verdere ontginning

door een Gouvernementsontginning te worden gevolgd; art. 31 IM. qeeft den G. G. de bevoegdheid een concessie

Sluiten