Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeesche begrippen is dus in beginsel wel degelijk aan de voorschriften der mijnwet, speciaal aan art. 43 (2) tot (7) daarvan, onderworpen.

Eveneens kan niet als inlandsch beschouwd worden een ontginning waarbij de inlanders slechts een soort van royalty of een zekere, maar veel te lage, betaling per gewichts- of maateenheid genieten doch die overigens feitelijk, wat winst en verlies betreft, door Europeanen wordt gedreven.

2. Waar inlanders optreden als gewone opspoorders of concessionarissen volgens de Ind. Mijnwet zijn op hen van toepassing de voor Europeanen geldende bepalingen van burgerlijk recht voof zoover die in verband met de Ind. Mijnwet, de mijnordonnantie of andere op het stuk van mijnrecht gemaakte of te maken bepalingen toepassing moeten vinden [49].

3. Als beginselen gelden :

a. dat opsporingen en ontginningen niet mogen geschieden op plaatsen, waar de inlandsche bevolking op de ^ haar eigene wijze delfstoffen wint, tenzij deze daartoe hare toestemming geeft [52, 128 (5)];

Nieuwe Inlandsche ontginningen kunnen op een vergunningsterrein geopend worden indien daartoe volgens de plaatselijk geldende gewoonte het recht bestaat. Het Bestuur zal dan moeten beslissen en ook indien de belangen van vergunninghouder en inlandsche ontginner met elkaar in botsing komen. Toel. MO. blz. 61 — 62.

b. dat krachtens afzonderlijke regelingen (b. v. verpachting) verkregen rechten niet geschaad worden door het verleenen van vergunningen tot opsporing of van concessiën [51].

c. dat inlandsche ontginningen, dus zulke die op kleine schaal en voor eigen rekening en bate geschieden, aan bijzondere voorschriften moeten worden onderworpen [50 (1)], waarbij zooveel mogelijk er tegen zal worden gewaakt dat zij niet meer dan noodig is hinderlijk zijn voor gewone concessionarissen [56].

4. a. Aan iederen aanvrager van een concessie is bij 168 (1)

• 8e en 169 (1) 2e d de verplichting opgelegd om op zijn in te dienen kaart de grenzen der binnen zijn aangevraagd

Sluiten