Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

i. II.

lil. IV.

v.

VI. VII.

INHOUD.

Hoofdbeginselen der Indische Mijnwet ....

Wettelijke persoonsdefinities

Vergunninghouder; Concessionaris; Ontdekker; Houdei* van een recht op concessie; Rechthebbende op den grond; Derde belanghebbende; Vertegenwoordiger; Beheerder der onderneming; Technische Chef van een mijnwerk; Opspoorder.

Vereischten, waaraan aanvragers en houders van vergunningen, van een recht op concessie en van een concessie moeien ïoldoeu.

A. de Wetgeving

Nederlanderschap; Vertegenwoordiging in Ned.-Indië van niet

aldaar gevestigde personen en vennootschappen; Bevoegdheid om verblijf te houden; Domiciliekiezing; Erfelijkheid van verkregen rechten; Beslissing van geschillen over het Nederlanderschap.

B. de Ordoiinanceering

Beginselen «Ier wetgeving op iiiijultouwkundige opsporingen

Vereischte eener schriftelijke vergunning; Vergunningen worden verleend, verlengd, overgedragen, ingetrokken door de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur, in den regel na gehoord de Chef van het Mijnwezen ; van afwijzende beschikkingen beroep op den G. G.

Het aanvragen van vergunningeu

Aanvraag schriftelijk (niet per telegram) gezegeld en in duplo; Vereischten waaraan het aangevraagde terrein moet voldoen; Domicilie wordt gekozen in de aanvraag; Overlegging van bewijs van Nederlanderschap; Persoonlijk karakter der vergunning; De aanvraag vervalt bij overlijden.

He administratieve behandeling tusschen de indiening «Ier aanvraag en het verleenen «Ier vergunning

Beginsel van voorkeur; Afwijking daarvan; Advies Chef Mijnwezen; Bekendmaking in de Jav. Ct.; Inbrenging van bezwaren.

Het verleenen van vergunningen

Personen die buitengesloten zijn van het verkrijgen eener vergunning; Tijdduur; Maximum terreinoppervlakte; Opmeting van het terrein mag niet worden verlangd; Afschrift van het vergunningsbesluit aan aanvrager; Wanneer een vergunning wordt ge-

blz.

3.

4.

H.

11. 10.

18.

21. 23.

Sluiten