Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Vast recht te betalen door vergunninghouders en

daarmede gelijUgestelden

Vast recht wordt vooruitbetaald en is verschuldigd over vergunningsjaren; Wie is de belastingschuldige; Het niet voldoen van vast recht heeft intrekking der vergunning ten gevolge; Betaling bij verlengde en ingetrokken vergunningen

Cijns te betalen door vergunninghouders en daarmede gelijkgestehlen

Belastingvrij quantum ; De cijns wordt betaald over kalenderjaren ; Berekening van het bedrag; Productieregisters en -staten.

Beginselen der wetgeving op inijnconcessies . Verleenen door den Gouverneur Generaal; Vereischten waaraan een concessionaris moet voldoen; Tijdduur; Splitsing, vereeniging, verwisseling, gedeeltelijke intrekking ; Hooger beroep. Rechten en verplichtingen van concessionarissen . Uitsluitend recht van winning der geconcedeerde delfstoffen en in bijzondere gevallen ook van andere; Aanleg der noodige werken onder en boven den grond; Aanleg van hulpwerken ; Laatste drie concessiejaren; Schadevergoeding; vast recht en cijns. Beteekenis van het concessierecht en zijn werking

tegenover derden

Aard van het concessiebesluit; Hoogheidsrecht; Concessierecht een onroerende zaak; Openbaar maken van den titel van aankomst.

Het aanvragen van concessies

Verzoekschrift op zegel en in duplo; Verplichte inhoud van het rekest; Wat bij het rekest moet worden overgelegd; Vereischten waaraan het aangevraagde terrein moet voldoen; Wie van het verkrijgen eener concessie zijn uitgesloten.

De administratieve behandeling van concessieaanvragen *

Afwijzing zal slechts bij uitzondering voorkomen als de aanvrager aan de eischen voldoet; Geval van een concessionarisontdekker.

Het verleenen van concessies

Verplichte inhoud van een concessiebesluit; Administratieve

akte van concessie; Publicatie.

Het ai wijzen van concessieaanvragen . . Reden der afwijzing; Verplichte motiveering; Publicatie der

afwijzing.

blz. 53.

55. 57.

t>8.

«O.

62.

«8.

71.

72.

Sluiten