Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

AXX1II.

De concessie tijdens liaar bestaan en het vervallen

van rechtswege

Verplichtingen na te komen door den concessionaris na het verleenen der concessie; De concessie blijft zooveel mogelijk intact; Vervallen van rechtswege als het Nederlanderschap ophoudt.

Beperking der ontginning

Beperking van de beschikking over den bovengrond; Preventieve maatregelen tegen beschadiging, veiligheidspijlers; Geen ontginning langs de grenzen der mijnvelden; Sluiting voor den mijnbouw van bepaalde terreinen.

De vertegenwoordiging en het beheer der onderneming

Beheerder der onderneming, volmacht, kennisgeving van optreden; Technische chef van een mijnwerk, door chef mijnwezen goedtekeuren; Aansprakelijkheid dezer personen. De ontginningswerkzaainheden.

A. Beginselen der wetgeving

Bepaling van ontginning; Tot waar zich de ontginning mag

uitstrekken; Beschikkingsrecht over de gewonnen delfstoffen; Aanleg der noodige werken; Twee concessies op hetzelfde veld zijn mogelijk maar dan voor verschillende delfstoffen.

B. Beschikkingsrecht over de delfstoHen Winning van oude ertshoopen ; Gelijktijdige winning van verschillende delfstoffen uit dezelfde afzetting; In petroleumconcessies is winning van gas begrepen, in steenzoutconcessies die der Abraumsalze; Niet gereserveerde delfstoffen zijn ter beschikking van den grondeigenaar, behoudens enkele gevallen ; Steengroeven.

C. Aanleg der noodige werken

Opsomming dier werken binnen het mijnveld; Hulpwerken.

D. Afstand van den bovengrond

Verplichting tot dien afstand door den rechthebbende op

den grond; Wijzen waarop die afstand wordt verkregen.

E. Vergoeding van schade ......

Verplichting tot volledige schadevergoeding; Uitzonderingen;

Schadevergoeding is een bevoorrechte schuld.

F. Opvolging van de voorschriften der mijnpolitie. Eenige hoofdzaken uit dit onderwerp.

Overdracht, vervreemding en bezwaring ... Wijze waarop het verzoek om overdracht wordt gedaan; Re-

blz. "3.

75.

77. 81. 82.

84. 86.

89.

8». 91.

Sluiten