Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-ÏNDIË.

No. 162. DELFSTOFFEN. Uitvoering van artikel 1 letter C en liet tweede lid van artikel 2 van liet Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1899 1? 297.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

Den Raad van Nederlandsch-Indië geboord:

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, Saluut!

doet te weten:

Dat Hij, de uitvoering willende regelen van bet bepaalde bij artikel 1, letter O, en het tweede lid van artikel 2 van het Koninklijkbesluit van 29 Juli 1899 ff 29 (Indisch Staatsblad ff 297), houdende wijziging der bepalingen betreffende de ontginning van delfstoffen bevattende gronden in Nederlandsch-Indië;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Ileeft goedgevonden en verstaan:

Te bepalen als volgt:

ALGEMEENE BEPALING.

Waar in deze ordonnantie sprake is van „het nieuwe artikel 20 „van liet Koninklijk besluitzonder nadere aanduiding, worden daarmede bedoeld de bij artikel 1, letter C', van het Koninklijk besluit van 29 Juli 1899 ff 29 (Indisch Staatsblad 11" 297) ter vervanging van artikel 20 van het Koninklijk besluit van 2 September 1873 ff 13 (Indisch Staatsblad II" 217a) vastgestelde nieuwe bepalingen omtrent het vast recht en den cijns van de liruto-opbrengst van concessiën tot ontginning.

HOOFDSTUK I.

Voorschriften betreffende de heffing van het

vast recht.

Artikel 1.

(1) Ten aanzien van de heffing van het vast recht wordt eene na het in werking treden van deze ordonnantie verleende concessie geacht aan te vangen met den datum van het besluit van den Gouverneur-Generaal waarbij zij wordt verleend.

(2) Het vast recht wordt van de in het vorige lid bedoelde concessiën geheven over concessiejaren en voor iedere concessie afzonderlijk berekend naar de oppervlakte van het concessieterrein zooals deze door den Gouverneur-Generaal is vastgesteld of c. q. ingevolge het eerste lid van artikel 3 dezer ordonnantie is gewijzigd.

(3) Het wegens vast recht verschuldigd bedrag moet steeds in zijn geheel worden voldaan.

Sluiten