Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Van concessiën, na het in werking treden van deze ordonnantie verleend in den loop van een kalenderjaar, wordt de cijns voor de eerste maal gelieven van de brutoopbrengst verkregen gedurende het overige gedeelte van dat jaar.

Artikel 6.

In het besluit, waarbij eene concessie wordt verleend, wordt aanteekening gehouden van de landskas, waar de cijns moet worden gestort.

Artikel 7.

(1) De bepaling van de handelswaarde en de kosten, bedoeld in het vijfde, zesde en zevende lid van het nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit, geschiedt door den chef van het mijnwezen.

(2) Hij is bevoegd te dier zake rechtstreeks in briefwisseling te treden met de concessionarissen, de vertegenwoordigers van concessionarissen en do beheerders der ondernemingen, zoomede met de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, andere ambtenaren en colleges.

Artikel 8.

(1) Voor de bepaling van de in eenig kalenderjaar verkregen belastbare bruto-opbrengst, bedoeld in het vijlde lid van het nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit, worden als verhandelbaar aangemerkt de door de ontginning verkregen, al dan niet bereide of verwerkte, producten, welke gedurende dat jaar zijn verkocht, ten verkoop verzonden, verbruikt en met andere bedoeling dan tot eigen bereiding of verwerking zijn afgegaan.

(2) De tot eigen bereiding of verwerking afgegane producten worden eerst als verhandelbaar aangemerkt zoodra zij na die bereiding of verwerking zijn verkocht, ten verkoop verzonden of verbruikt dan wel daarover op andere wijze door den concessionaris is beschikt.

(3) In het kalenderjaar waarin eene concessie wordt ingetrokken, worden, behalve de in het eerste lid van dit artikel genoemde producten, ook als verhandelbaar aangemerkt de overige bij het einde der concessie voorhanden producten waarvan de handelswaarde kan worden vastgesteld.

(4) Verloren gegane producten worden ook als verhandelbaar aangemerkt wanneer de handelswaarde daarvan kan worden vastgesteld. Zij komen alleen dan bij de berekening van den cijns niet in aanmerking, wanneer door of van wege den concessionaris voldoende is aangetoond dat het verlies aan overmacht is te wijten en hij zich daartegen of tegen de daardoor veroorzaakte schade niet heeft kunnen behoeden of verzekeren.

Artikel 9.

(1) Ten einde de in artikel 8 bedoelde hoeveelheid belastbare producten te kunnen aantoonen, moeten betreffende iedere concessie afzonderlijk productie-register s, geldende voor een hal f kalenderjaar, worden aangehouden. Voor elke soort van op een con-

Sluiten