Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cessieterrein gewonnen producten moeten afzonderlijke registers worden aangehouden.

(2) Door den chef van het mijnwezen worden in overleg niet de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen: a. de modellen vastgesteld volgens welke de productie-registcrs moeten worden ingericht;

&. de plaatsen aangewezen waar voor elke concessie do productieregistcrs moeten worden aangehouden.

Ingeval van verschil van gevoelen wordt door den chef van het mijnwezen de beslissing ingeroepen van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en nijverheid:

(3) In de productieregisters moet in den regel ten minste éénmaal 's weeks volledig en naar waarheid, volgens maat, gewicht of getal, worden geboekt:

a. hoeveel producten gedurende de afgeloopen weck door de ontginning zijn verkregen;

U. hoeveel van do sub a genoemde producten verhandelbaar zijn in den zin van artikel 8.

De chef van het mijnwezen is bevoegd op verzoek van en in overleg met de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen toe te staan dat de boekingen, hetzij geheel Tietzij gedeeltelijk, anders dan ten minste éénmaal 's weeks geschieden. Ingeval de chef vau het mijnwezen bezwaar heeft om aan een verzoet van die strekking te voldoen, roept hij de beslissing in van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Zijn in den loop eener week of van een door den chef van het mijnwezen c. q. met machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid toegestanen langoren termijn geen producten als bedoeld sub a en 6 verkregen, dan worden de betrekkelijke kolommen der registers ingevuld met „nihil".

(4) De productieregisters moeten, telkens als zij niet worden gebruikt, op een in overleg met het hoofd van plaatselijk bestuur te bepalen veilige plaats worden bewaard.

(5) De productieregisters moeten vooraf door het hoofd van plaatselijk bestuur worden gewaarmerkt door middel van nummering en parafeering van elk blad en daartoe door den beheerder der onderneming, vóór den 1CD Mei en den len November van elk jaar, in blanco aan het hoofd van plaatselijk bestuur worden aangeboden. Deze draagt zorg dat de registers tijdig vóór don aanvang van liet halve kalenderjaar, waarvoor zij moeten dienen, door den beheerder dor onderneming worden terugontvangen.

(6) Voor de behoorlijke aanhouding, invulling en bewaring van de productieregisters zijn uitsluitend de beheerders der ondernemingen aansprakelijk.

(7) De concessionai-isscn en vertegenwoordigers van concessionarissen zijn verplicht aan het hoofd van plaatselijk bestuur 'opgave te doen van den naam en de woonplaats van den beheerder van elke onderneming, en zulks binnen dertig dagen nadat diens aanstelling

Sluiten