Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft plaats gehad. Deze bepaling is ook van toepassing op tijdelijk vervangende en waarnemende beheerders.

(8) Aan de mijningenieurs, aan wie hetzij in het algemeen hetzij in een bijzonder geval het toezicht op de heffing van den cijns is opgedragen zoomede aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, moet op hun verlaugen te allen tijde inzage van de productieregisters worden verleend.

Artikel 10.

(1) De concessionarissen en vertegenwoordigers van concessionarissen zijn verplicht betreffende iedere concessie afzonderlijk aan den chef van het mijnwezen door hen onderteekende productiesta t e n in duplo in te dienen betreffende de resultaten der ontgin ning in het afgeloopen halve kalenderjaar in dier voege dat deze productiestaten den chef van het mijnwezen vóór 1 Maart en 1 September van elk jaar bereiken.

(2) Deze productiestaten moeten worden ingericht volgens door den chef van het mijnwezen in overleg met de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen vast te stellen modellen. In geval van verschil van gevoelen wordt door den chef van het mijnwezen de beslissing ingeroepen van 'den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. Yoor elke soort van op een concessieterrein gewonnen producten moet een afzonderlijke staat volgens het betrekkelijk model worden ingediend.

(3) De staten moeten volledig en naar waarheid worden ingevuld in dier voege dat de gedurende het afgeloopen halve kalenderjaar volgens de productieregisters verkregen hoeveelheden producten naar maat, gewicht of getal moeten worden opgegeven en op gelijke wijze moet worden vermeld hoeveel van die producten verhandelbaar waren in den zin van artikel 8. Kunnen een of meer kolommen van de staten niet worden ingevuld, dan móeten de redenen daarvan in de staten worden vermeld.

Behalve de verplichte opgaven omtrent de hoeveelheden door de ontginning verkregen en verhandelbare producten mogen in de productiestaten desverkiezende ook opgaven worden verstrekt betreffende de handelswaarde en kosten, bedoeld in het vijfde, zesde en zevende lid van het nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit.

Artikel 11.

(1) Wanneer op concessieterreinen aardolie dan wel ertsen worden gewonnen, moeten betreffende iedere concessie afzonderlijk de resultaten der van de verkregen en verhandelbare producten gemaakte analyses (proefdistillaties; essaais) volledig en naar waarheid worden aangeteekend in registers geldende voor een half kalenderjaar.

(2) De aanteekeningen moeten naar tijdsorde telkens binnen één week na het maken van elke analyse in die registers ingeschreven en onderteekend worden door de personen die de analyses hebben verricht.

Sluiten