Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Voor de aanfiouding, geregelde invulling en behoorlijke bewaring van die registers zijn uitsluitend de beheerders der onderneming aansprakelijk.

(4) Van de in dit artikel bedoelde registers moet aan de mijningenieurs, aan wie hetzij in het algemeen hetzij in een bijzonder geval het toezicht op de heffing van den cijns is opgedragen, zoomede aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, op hun verlangen ten allen tijde inzage worden verleend.

(5) In de in artikel 10 bedoelde halfjaarlijksche productiestaten, moet ten aanzien van ondernemingen waar aardolie en ertsen worden gewonnen, bij de in het derde lid van dat artikel voorgeschreven opgaven van de hoeveelheden producten tevens worden vermeld het gemiddeld gehalte van die hoeveelheden, berekend naar de volgens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde registers gemaakte analyses.

Artikel 12.

De chef van het mijnwezen is bevoegd een exemplaar van de in artikel 10 bedoelde staten ter verbetering of aanvulling terug te zenden aan de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen en van dezen ter zake alle inlichtingen te 'vragen welke hij noodig acht. Hij bepaalt in elk bijzonder geval den termijn waarbinnen hem die staat weder toegezonden en de gevraagde inlichtingen verstrekt moeten worden. Indien aan het verzoek om inlichtingen niet tijdig wordt voldaan is de chef van het mijnwezen bevoegd de in de productiestaten vermelde hoeveelheden producten te verhoogen tot zoodanig cijfer als hem noodig en billijk ?al voorkomen. Door den concessionaris of vertegenwoordiger van den concessionaris kan van die verhooging evenals van alle andere beslissingen van den chef van het mijnwezen omtrent de hoeveelheden belastbare producten in beroep worden gekomen bij den Gouverneur-Generaal overeenkomstig het bepaalde bij artikel 25.

Artikel 13.

Voor de volgens de artikelen 10 en 12 door concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen ingediende en teruggezonden staten wordt hun telkens een gedagteekend ontvangbewijs uitgereikt.

Artikel 14.

(1) Wordt voor de controle door den chef van het mijnwezen eene vergelijking van de in artikel 10 bedoelde staten met de in de artikelen 9 en 11 vermelde registers noodig geacht, zoo kan door hem een mijningenieur met die vergelijking ter plaatse worden belast.

(2) Is geen mijningenieur beschikbaar, zoo wordt de vergelijking door tusschenkomst van het hoofd van gewestelijk bestuur opgedragen aan het hoofd van plaatselijk bestuur. Deze ambtenaar wordt ter zake van de noodige instructies voorzien.

(3) De met de vergelijking belaste ambtenaar is bevoegd van de registers afschriften of uittreksels te nemen.

Sluiten