Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te inakcn van tot dc onderneming behoorende laboratoria of essaaiinrichtingen. Dc door den chef van het mijnwezen vast te stellen kosten voor het gebruik maken van die laboratoria of essaai-inrichtingen worden desgewenscht aan den concessionaris van Gonvernementswege vergoed.

(3) Het bepalen van het gehalte van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde monsters kan ook geschieden in het mïricralogischscheikundig laboratorium van het mijnwezen. De monsters worden alsdan, na in tegenwoordigheid van den beheerder der onderneming of een daartoe door dezen aangewezen persoon te zijn verzegeld, dooiden aangewezen mijningenieur aan den chef van het mijnwezen toegezonden. Dc bepaling van het gehalte geschiedt dan door den chef van het laboratorium of door een mijningenieur en daarvan wordt eveneens door hem die dc analvse verricht heeft proces-verbaal op den ambtseed opgemaakt.

Artikel 17.

(1) Het is verboden al dan niet bereide of verwerkte mijnbouwproducten van de coneessieterreinen en de inrichtingen tot bereiding en verwerking naar elders te vervoeren om te worden vervreemd, zonder inachtneming van de formaliteiten voor dat vervoer bij besluit van het hoofd van gewestelijk bestuur voorgeschreven.

(2) De in het vorige lid bedoelde formaliteiten worden vastgesteld in overleg met de concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen. Zij kunnen eensluidend zijn voor alle concessiën in hetzelfde gewest of dezelfde afdeeling gelegen dan wel voor iedere concessie afzonderlijk worden vastgesteld.

(3) Ts eene concessie in meer dan één gewest gelegen, dan worden de formaliteiten voorgeschreven door het hoofd van gewestelijk bestuur te wiens kantore door den concessionaris domicilie is gekozen, in overleg met zijn betrokken ambtgenoot of ambtgenooten.

(4) Ingeval van verschil van gevoelen tusschen de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur, zoomede tusschen dezen en dc concessionarissen of de vertegenwoordigers van concessionarissen, wordt door het hoofd van gewestelijk bestuur dat de formaliteiten heeft voor te schrijven, de beslissing van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid ingeroepen, die vooraf het advies van den chef van het mijnwezen inwint.

(5) De besluiten van het hoofd van gewestelijk bestuur dat de formaliteiten heeft voorgeschreven, worden, c. q. na beslissing van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in afschrift toegezonden aan de beheerders der ondernemingen en door de zorg van voornoemden departementschef in de Javasche Courant openbaai' gemaakt.

Artikel 18.

(1) Het in artikel 17 bepaalde is eveneens van toepassing op den afvoer van producten van de concessieterreinen naar niet aan den betrokken concessionaris toebehoorende inrichtingen tot bereiding en verwerking en omgekeerd.

Sluiten