Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Worden de producten na in de in het eerste lid van dit artikel bedoelde inrichtingen te zijn bereid of verwerkt niet eerst naai de concessieterreinen teruggezonden maar van die inrichtingen naai elders vervoerd om te worden vervreemd, dan moet ook dat vervoer geschieden met inachtneming van de in artikel 17 bedoelde formaliteiten.

Artikel 19.

(1) De chef van het mijnwezen verzamelt gedurende den loop van het belastingjaar de noodige gegevens voor de bepaling van de handelswaarde en de kosten, bedoeld in het nieuwe artikel vO

van het Koninklijk besluit.

(2) Hij is bevoegd daartoe ook de Kamers van Koophandel en Nijverheid te raadplegen, in het bijzonder ten aanzien van de marktprijzen der mijnbouwproducten binnen en buiten Nedeilaudscli-Indië, scheepsvrachten en dergelijke aangelegenheden.

Artikel 20.

(1) Telkens na ontvangst van dc in artikel 10 bedoelde halfjaariijksche 'productiestaten, c. q. nadat die ingevolge artikel 12 zijn verbeterd of aangevuld, wordt door den chef van het mijnwezen betreffende iedere concessie afzonderlijk opgemaakt eene schriftelijke taxatie van de belastbare handelswaarde van de gedurende elk halt kalenderjaar gewonnen, ruwe producten. Zijn op een concessieterrein verschillende soorten van ruwe producten gewonnen, dan wordt door hem betreffende elke soort eene afzonderlijke schriftelijke taxatie opgemaakt.

(2) De verkregen hoeveelheid belastbare producten wordt door dien chef ontleend aan de halfjaarlijksche productiestaten, tenzij die hoeveelheid ingevolge de artikelen 12, 15 vijfde lid of 36 eerste lid ambtshalve door hem is vastgesteld.

(3) De gemiddelde handelswaarde der belastbare hoeveelheid producten en de verschillende kosten, welke mogen worden afgetrokken, worden door hem naar maat, gewicht 'of getal voorloopig geschat (volgens eenheidsprijzen).

(4) De in het eerste lid bedoelde taxaties worden vervolgens door den chef van het mijnwezen ter raadpleging toegezonden aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris.

(5) Is de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris niet te Batavia woonachtig, zoo worden de in het eerste lid bedoelde taxaties uitgereikt door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur, in wiens ressort de concessionaris of diens vertegenwoordiger metterwoon is gevestigd.

(6) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris is verplicht een gedagteekend ontvangbewijs voor de in het eerste lid bedoelde taxaties af te geven.-

Artikel 21.

(1) Uiterlijk binnen een voor elk bijzonder geval door den chef van het mijnwezen te stellen redelijken termijn na ontvangst van

Sluiten