Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de in hot eerste lid van artikel 20 dezer ordonnantie bedoelde taxaties, is de concessionaris of 'de vertegenwoordiger van den concessionaris verplicht die terug te zenden, zoo hij te Batavia metterwoon is gevestigd aan den chef van liet mijnwezen en anders aan het hoofd van plaatselijk bestuur in wiens ressort hij metterwoon i.s gevestigd. Laatstgenoemde ambtenaar zendt die stukken zoo spoedig mogelijk door.

(2) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris verklaart 'schriftelijk of hij zich al dan niet met de taxaties van den chef van het mijnwezen vereenigt, in het laatste geval onder opgave van redenen. C. q. vermeldt hij zijne eigen taxaties welke desverkiezend door hem kunnen worden toegelicht. In plaats van zijne taxaties kan hij ook de werkelijke opbrengst der hoeveelheid belastbare producten en het w e r k e 1 ij k bedrag der af te trekken kosten opgeven. Laat hij een en ander na of zendt hij de taxaties van den chef van het mijnwezen niet tijdig terug, dan wordt aangenomen dat hij daartegen geen bezwaar heeft.

(3) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris is, zoo hij de w e r k e 1 ij k e opbrengst en het werke1 ij k bedrag der af te trekken kosten heeft opgegeven, bevoegd bij de terugzending van de taxaties van den chef van het mijnwezen bescheiden over te leggen om de juistheid zijner opgaven aan te toonen.

(4) Voor de teruggezonden taxaties wordt door den chef van het mijnwezen of het hoofd van plaatselijk bestuur, in wiens ressort de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris metterwoon is gevestigd, desverlangd een ontvangbewijs afgegeven, c. q. ook voor de overgelegde bescheiden.

Artikel 22.

(1) Wanneer de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris tot staving zijner beweringen bescheiden heeft overgelegd kan, wanneer daarvoor bepaaldelijk aanleiding bestaat, door den chef van het mijnwezen aan een mijningenieur worden opgedragen om, na voorafgaande kennisgeving aan den belanghebbende, zoowel op de onderneming als ten kantore van den concessionaris of den vertegenwoordiger, inzage te nemen van de boekhouding en die met de door den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris overgelegde bescheiden te vergelijken, ten einde de juistheid van diens opgaven na te gaan.

(2) De kennisgeving aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris dat en door wien het in het vorige lid bedoelde onderzoek der boeken zal plaats hebben, geschiedt door den chef van het mijnwezen. De redenen welke tot het onderzoek der boeken hebben geleid, behoeven niet aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris te worden meder gedeeld.

(5) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den conces-

Sluiten