Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sionaris stelt den beheerder der onderneming in kennis met het voorgenomen onderzoek van de boekhouding der onderneming.

(4) Weigert de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris dan wel de beheerder der onderneming inzage van de boekhouding te verleenen, dan wordt de juistheid van de gedane opgaven als niet aangetoond en worden de ingebrachte bezwaren als ongegrond beschouwd.

(5) De niet het onderzoek van de boekhouding belaste mijningenieur is verplicht tot geheimhouding van zijne bevindingen, behalve tegenover den chef van het mijnwezen; 'deze laatste bewaart eveneens het geheim van hetgeen hem door den mijningenieur betreffende het onderzoek wordt medegedeeld, behalve tegenover den Gouverneur-Generaal en den Directeur van Onderwijs, Eeredienst cn Nijverheid.

Artikel 23.

(1) Na terugontvangst van de in het eerste lid van artikel 31 bedoelde taxaties wordt door den chef van het mijnwezen, met inachtneming van de in dit artikel gestelde regelen, omtrent de gemiddelde handelswaarde der hoeveelheid belastbare producten cn de kosten welke mogen worden afgetrokken, cene beslissing genomen.

(2) Heeft de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris zich met de voorloopige taxaties van den chef van het mijnwezen vereenigd of zich daarover niet overeenkomstig het tweede lid van artikel 21 uitgelaten, dan worden die voorloopige taxaties als grondslag van de berekening van het aan cijns verschuldigd bedrag genomen. Hetzelfde geldt wanneer de door den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris ingebrachte bezwaren den chef van het mijnwezen ongegrond voorkomen of volgens het vierde lid van artikel 22 als ongegrond moeten worden beschouwd.

(3) Wanneer de chef van het mijnwezen de ingebrachte bezwaren ongegrond acht, dan is hij verplicht bij afzonderlijke beschikking zijne afwijkende beslissing met redenen te omkleeden.

(4) Acht de chcf van het mijnwezen de door den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris opgegeven afwijken taxaties geheel of gedeeltelijk juist, dan wordt daarvan geheel of gedeeltelijk uitgegaan voor de berekening vnn het aan cijns verschuldigd bedrag. Heeft de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris de w e r k e 1 ij k e opbrengst der hoeveelheid belastbare producten en het w e r k e 1 ij k bedrag der af te trekken kosten opgegeven en is de juistheid daarvan ten genoegen Van den chef van het mijnwezen aangetoond, c. q. nadat het in artikel 22 bedoeld onderzoek der boekhouding beeft plaats gehad, dan worden die werkelijke opbrengst en dat w e r k e1 ij k bedrag der kosten als grondslag van de berekening van het aan cijns verschuldigd bedrag genomen, t e n z ij de chcf van het

Sluiten