Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijnwezen van oordeel is dat daartegen bezwaren bestaan, in welk geval hij daarvan op de in liet, derde lid bedoelde wijze doet blijken.

(5) Na het einde van het belastingjaar zoomede nadat door den chef van het mijnwezen ter zake vaii de'door hem opgemaakte taxaties, na raadpleging van den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris, eene beslissing is genomen, worden door dien chef 'de wegens cijns verschuldigde bedragen, vastgesteld en aanslagbiljetten verstrekt, vermeldende het te betalen bedrag.

(6) De modellen der aanslagbiljetten worden vastgesteld door den chef van het mijnwezen.

Artikel 24.

(1) Pe aanslagbiljetten worden, na door den chef van het mijnwezen te zijn gedagteekend en onderteekend, c. q. met de overgelegde bescheiden voor zoover die worden terugverlangd, en met een afschrift der beschikking bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 23, zoo mogelijk vóór 1 Juli van het jaar volgende op dat waarover de belasting loopt, verstrekt aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris.

(2) Is de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris niet te Batavia woonachtig, zoo wordt het aanslagbiljet, c. q. met de bijbehoorende stukken, uitgereikt door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur in wiens ressort de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris metterwoon is gevestigd.

(3) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris is verplicht een gedagteekend ontvangbewijs voor het aanslagbiljet en c. q. voor de bijbehoorende stukken af te geven.

(') De chel van het mijnwezen zendt afschriften van de aanslagbiljetten aan de hoofden van gewestelijk bestuur, die daarvan afschriften ter kennisneming doen toekomen aan de beheerders van s lands kassen, waar de aan cijns verschuldigde bedragen moeten worden gestort.

(5) De Directeur van Onderwijs, Keredienst en Nijverheid zendt door den chef van het mijnwezen onderteekende afschriften van de aanslagbiljetten aan de Algemeene Regenkamer.

Artikel 25.

(1) liet in het achtste lid van het nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit bedoeld beroep op den Gouverneur-Generaal van de in de artikelen 12, 15, 23 en 3(i bedoelde beslissingen van den chef van het mijnwezen betreffende de hoeveelheden belastbare pi od neten, de handelswaarde en de kosten welke mogen worden afgetrokken, dus ook van diens aanslag wegens verschuldigden cijns, moet door den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris worden ingesteld binnen dertig dagen nadat hem het aanslagbiljet, c. q. met de bijbehoorende stukken, op de in artikel 24;

Sluiten