Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangegeven wijze is verstrekt. De termijn van dertig dagen is niet verbindend, indien ten genoegen van den Gouverneur-Generaal wordt aangetoond, dat de inachtneming daarvan door bijzondere omstandigheden is verhinderd. «Niet binnen den genoemden termijn ingestelde beroepen worden — behoudens het geval dat de Gouverneur-Generaal termen vindt om niet aan dien termijn vast te houden — zonder nader' onderzoek ter zijde gelegd.

(2) liet request (bezwaarschrift) behoort vergezeld te gaan van het aanslagbiljet. Belanghebbenden zijn bevoegd bescheiden over te leggen tot staving van hunne reclame.

(;}) liet request waarbij in beroep wordt gekomen, moet door te Batavia gevestigde concessionarissen en vertegenwoordigers van concessionarissen worden ingediend door tusschenkomst van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, door buiten Batavia gevestigde concessionarissen en vertegenwoordigers van concessionarissen door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur, in wiens ressort zij metterwoon zijn gevestigd. De datum van indiening wordt op het request aangeteekend; desverlangd wordt aan den belanghebbende een gedagteekend ontvangbewijs uitgereikt.

(4) Het in het vorige lid bedoeld lioofd van plaatselijk bestuur zendt het request ten spoedigste door aan het hoofd van gewestelijk bestuur. Deze biedt de stukken zooveel mogelijk binnen veertien dagen den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid aan,

vergezeld van zijn advies.

(5) De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid stelt het request met de daarbij overgelegde bescheiden en de overige stukken in handen van den chef van het mijnwezen om te dienen van advies, waarna alle stukken, vergezeld van het advies van dien departementschef, door dezen den Gouverneur-Generaal worden aangeboden. ,

(6) De zakelijke inhoud der beschikking van den GouverneurGeneraal wordt ter Algemecne Secretarie op het aanslagbiljet aangeteekend.

Artikel 2G.

(1) Verzoeken om vermindering van het bedrag van den verschuldigden cijns, als bedoeld in het tweede lid van het nieuwe artikel 2(Tvan het Koninklijk besluit, moeten door den concessionaris oi den vertegenwoordiger van den concessionaris worden ingediend binnen dertig dagen nadat hem het aanslagbiljet op de in artikel 24 bedoelde wijze is verstrekt dan wel, zoo hij in beroep is gekomen van de beslissingen van den chef van het mijnwezen, binnen dertig dagen nadat door hem de in het zesde lid van artikel 25 bedoelde beschikking is ontvangen. De termijn van dertig dagen is niet verbindend, indien ten genoegen van den Gouverneur-Generaal wordt aangetoond, dat de inachtneming daarvan door bijzondere omstandigheden is

verhinderd. ,

(2) Het request, waarbij vermindering van het bedrag van den verschuldigden cijns wordt gevraagd, moet met het aanslagbiljet en

Sluiten