Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de noodige bewijsstukken, door te Batavia metterwoon gevestigde concessionarissen of vertegenwoordigers van concessionarissen worden ingediend door tusschenkomst van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, door buiten Batavia metterwoon gevestigde concessionarissen of vertegenwoordigers van concessionarissen door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur, in wiens ressort zij metterwoon zijn gevestigd. De datum van indiening wordt op het request aangeteekend; desverlangd wordt aan den belanghebbende een gedagteekend ontvangbewijs uitgereikt.

(3) Het in liet vorige lid bedoeld hoofd van plaatselijk bestuur zendt het request met de stukken ten spoedigste door aan het hoofd van gewestelijk bestuur. Deze biedt de stukken, vergezeld van zijn advies, zooveel mogelijk binnen veertien dagen den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid aan.

(4) De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid stelt het request met de daarbij overgelegde bescheiden en de overige stukken in handen van den chef van het mijnwezen om te dienen van advies, waarna alle stukken, vergezeld van het advies van dien departeinentschef, door dezen den Gouverneur-Generaal worden aangeboden.

(5) De zakelijke inhoud der beschikking van den GouverneurGeneraal wordt ter Algemeene Secretarie op het aanslagbiljet aangeteekend.

Artikel 27.

Bij gunstige beschikking door den Gouverneur-Generaal op door of namens concessionarissen ingevolge de artikelen 25 en 2(i ingediende verzoeken, wordt den betrokkene het te veel betaalde zoo spoedig mogelijk terugbetaald.

Artikel 28.

Is op een concessieterrein gedurende eenig belastingjaar geen belastbare bruto-opbrengst verkregen en derhalve geen cijns verschuldigd, dan wordt dit door den chef van het mijnwezen bij beschikking verklaard. Van zijne beschikking wordt door hem een afschrift gezonden aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris zoomede aan het hoofd van gewestelijk bestuur en door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid aan den Gouverneur-Generaal en de Algemeene Rekenkamer.

Artikel 29.

(1) De over zeker jaar verschuldigde cijns moet in zijn geheel worden betaald vóór of op ultimo der derde maand volgende op die waarin blijkens de dagteekening van het aanslagbiljet het verschuldigd bedrag door den chef van het mijnwezen is vastgesteld.

(2) Bij niet-voldoening van den cijns binnen den gestelden termijn, verbeurt de concessionaris een boete van één percent van het door hem verschuldigde bedrag voor elke maand achterstand, zullende het gedeelte eener maand voor eene volle maand worden gerekend.

Sluiten