Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sionaris of diens personeel zijn verloren geraakt dan wel wanneer het nemen van monsters is belet, zoomede wanneer de halfjaarlijksche productiestaten niet binnen de in het eerste lid van artikel 10 gestelde termijnen zijn ingediend, wordt, onverminderd de bij artikel 33 sub 1°, 2°, 3°, 4° en 7° en artikel 34 sub 5" bedreigde straffen en behoudens het beroep op den Gouverneur-Generaal ingesteld overeenkomstig het bepaalde bij artikel 25, de hoeveelheid belastbare producten door den chef van het mijnwezen ambtshalve bij raming vastgesteld, nadat daartoe, zoo hij dat noodig oordeelt, een onderzoek van de boekhouding, zoowel op de onderneming als ten kantore van den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris heeft plaats gehad.

(2) Dat onderzoek wordt door den chef van het mijnwezen opgedragen aan een mijningenieur en kan plaats hebben zonder voorafgaande kennisgeving. De door dien chef vast te stellen kosten \an het onderzoek komen ten laste van den belastingschuldige en moeten dadelijk na de vaststelling worden betaald.

(3) De concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris dan wel de beheerder der onderneming die weigert bedoeld onderzoek toe te laten, wordt gestraft met gevangenisstraf \an

één dag tot drie maanden.

(4) Onverminderd de strafvervolging is de openbare macht bevoegd om den daartoe aangewezen mijningenieur de beschikking over de boekhouding te verschaffen en het nemen van monsters mogelijk te maken.

(5) De met het in dit artikel bedoeld onderzoek van de boekhouding belaste mijningenieur is verplicht tot geheimhouding van zijne bevindingen, behalve tegenover den chef van het mijnwezen; deze laatste bewaart eveneens het geheim van hetgeen door den mijningenieur betreffende het onderzoek wordt medegedeeld, behalve tegenover den Gouverneur-Generaal en den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Artikel 37.

Met opzicht tot Inlanders en met hen gelijkgestelde personen wordt de in de artikelen 33 en 36 bedoelde gevangenisstraf vervangen door dwangarbeid buiten den ketting voor gelijken duur en de m de artikelen 34 en 35 bedoelde gevangenisstraf door ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één tot dertig dagen.

Artikel 38.

(1) Wanneer de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris is eene naamlooze vennootschap dan wordt de strafvervolging ter zake van de in de artikelen 34 sub 1° en 5°, 35 en 36 derde lid bedoelde overtredingen ingesteld en worden de in die artikelen bedoelde straffen uitgesproken tegen de bestuurders dier naamlooze vennootschap.

Sluiten