Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Is het bestuur dier naamlooze vennootschap opgedragen aan eene andere naamlooze vennootschap dan is het bepaalde bij het vorige lid van toepassing op de bestuurders der besturende naamlooze vennootschap.

(3) Geene straf wordt uitgesproken tegen den bestuurder van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd.

Artikel 39.

Door den chef van het mijnwezen en de andere mijningenieurs zoomede door de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, in deze ordonnantie bedoeld, wordt van de overtredingen van deze ordonnantie welke zij ontdekken, proces-verbaal opgemaakt op den eed bij de aanvaarding hunner bediening aan den lande gedaan.

HOOFDSTUK III.

Slotbepalingen.

Artikel 40.

In deze ordonnantie wordt verstaan:

a. onder vertegenwoordiger van den concessionaris, de door den niet in Nederlandsch-Indië gevestigden concessionaris, ingevolge het bepaalde bij het eerste lid sub c van artikel 11 van het Koninklijk besluit van 2 September 1873 ü; 13 (Indisch Staatsblad 1873 Il! 217a) zooals het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 29 Juli 1899 Il! 29 (Indisch Staatsblad I1-' 297), aangestelden vertegenwoordiger ;

b. onder beheerder der onderneming, de van wege den concessionaris als plaatselijk hoofd op het concessieterrein aangestelde persoon van wiens naam en woonplaats de in het zevende lid van artikel 9 bedoelde opgave is gedaan; deze bepaling is ook van toepassing op tijdelijk vervangende en waarnemende beheerders;

c. onder het hoofd van gewestelijk bestuur, dat hoofd van gewestelijk bestuur te wiens kantore door den concessionaris domicilie is gekozen;

d. behalve in de artikelen 15 derde en vierde lid, 20 vijfde lid, 21 eerste en vierde lid, 24 tweede lid, 25 derde lid en 26 tweede lid, onder het hoofd van plaatselijk bestuur, die plaatselijke bestuursambtenaar, in wiens afdeeling de concessie is gelegen en, indien de concessie in meer dan ééne afdeeling is gelegen, dat hoofd van plaatselijk bestuur, dat als zoodanig wordt aangewezen door het boven sub c aangeduide hoofd van gewestelijk bestuur. Van die aanwijzing wordt mededeeling gedaan aan den concessionaris of den vertegenwoordiger van den concessionaris, den beheerder der onderneming en den chef van het mijnwezen.

Artikel 41.

Als belastingschuldige ten aanzien van het vast recht en den cijns en als aansprakelijk voor de deswege verschuldigde boeten en de in het tweede lid van artikel 36 bedoelde kosten is aan te merken hij die concesionaris is op het tijdstip dat die belastingen moeten worden voldaan.

Sluiten